Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Drvar održan je radni sastanak na temu protupožarne zaštite.

U sali za sastanke šumarije Drvar 19.03.2019.godine održanaje prezentacija na temu: Krojenje šumskihdrvnih sortimenata, klasiranje i greške drveta.

Proljetnice su zaštićena vrsta, glavni uzrok ugroženosti je sakupljanje u prevelikim količinama, krčenje šuma, nestanak oprašivača (pčela, bumbara), kao i zarastanje travnjaka.

Zbog velike količine snijega pristupilo se dodatnoj prehrani divljači, kako nam nalaže i zakon o lovstvu. Pravilnom prehranom bitno se mogu poboljšati uvjeti za preživljavanje divljači