Ustroj

Šumarija je temeljna organizaciona jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gazdovanju šumama na dijelu šumskogospodarskog područja koje se nalazi u granicama opštine.
Šumarija je organizacioni dio Društva i posluje pod direktnim nadzorom Direkcije.
Stručno tehnički poslovi u šumariji organizuju se po revirnom sistemu. U zavisnosti od obima poslova, revir predstavlja određeni dio, odnosno jednu ili više gazdinskih jedinica.
Revirom rukovodi revirnik koji za svoj rad odgovara upravitelju šumarije.
Broj revira koji pripadaju pojedinoj šumariji utvrđuje se godišnjim planom poslovanja.
Šumarijom rukovodi upravitelj šumarije.
Upravitelj šumarije za svoj rad i za rad šumarije odgovara Upravi Društva.
U šumariji obavljaju se poslovi sistematizovani u slijedeća radna mjesta: upravitelj šumarije, pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šuma, pomoćnik upravitelja za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma, pomoćnik upravitelja za opšte poslove, revirnik (revirnik I i revirnik II), projektant, pomoćnik revirnika – primač, pomoćnik revirnika – otpremač, pomoćnik revirnika, lovnik, lovočuvar, referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija, financijsko – materijalni knjigovođa, blagajnik, administrator, skladištar, referent za mehanizaciju, radnik na održavanju objekata, vozač, domaćica, čistačica i čuvar objekata.