Površina, drvna zaliha, prirast, etat

U sljedećoj tablici je prikazana površina šuma i šumskih zemljišta na ŠGP "Kupreško" po kategorijama šuma i šumskih zemljišta i miniranosti.

Minirano ha Visoke  Kulture Izdanačke Šibljaci Goleti Neprod.
Uzurpacije Ukupno %
NE 11178 1077 1538 998 4671 554 293 20309 75
DA 3968 893 404 47 1154 256 0 6722 25
Ukupno 15146 1970 1942 1045 5825 810 293 27031 100

 

U sljedećoj tablici je prikazana ukupna drvna zaliha, prosječni godišnji volumni prirast i etat na području ŠGP "Kupreško" za uređajni period 2015. - 2025. god.

  DRVNA ZALIHA, m3 PROSJEČNI GODIŠNJI VOLUMNI PRIRAST, m3/god ETAT - PROSJEČNO GODIŠNJE m3/god
Četinjače  Listače Ukupno Četinjače  Listače Ukupno Četinjače  Listače Ukupno
Visoke 2902822 568769 3471591 61181 12151 73332 53500 10100 63600
Kulture 101298 2409 103707 3970 31 4001 1340 0 1340
Izdanačke 6532 249819 256351 316 7876 8192 0 2300 2300
UKUPNO 3010652 820997 3831649 65467 20058 85525 54840 12400 67240

Kategorije vijesti
Toplije zime u Kupresu su:

U lovištu Šumarije ovog proljeća
se organizira lov i foto-lov na
medvjeda, vuka i velikog
tetrijeba. Za više informacija
kliknuti na sliku iznad.

Radovi i članci

FSC certifikacija šuma
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:30948