Šumske komunikacije

Anketa
Sviđa li Vam se novi izgled naših stranica?
Statistika
Posjeta danas:0
Online korisnika:0
Ukupno posjeta:0
Opće korisne funkcije šuma, odnosno vrijednosti koje šume pružaju čovjeku, zajednici, okolišu i prirodi predstavljaju netržišne usluge šuma

Pregledano: 333, Objavljeno 01.02.2019., Kategorija Novosti

U svrhu očuvanja opće korisnih funkcija šuma ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres na području ŠGP Livanjsko u protekloj 2018. godini pristupilo se izradi i realizaciji niza projekata koji su financirani vlastitim sredstvima, sredstvima nadležnih institucija i ostalih organizacija. Revitalizacija izvora Ublić i saniranje deponije Tušnica predstavljaju zaštitu sveukupnog okoliša od štetnih utjecaja odloženog otpada. Od svih oblika utjecaja na okoliš primarnim se mogu smatrati utjecaj na kvalitetu vode i zraka.

Pretpostavka za intenzivniji razvoj ekoturizma je postojanje spremnosti za investiranje, te je s tim ciljem izgrađen edukacijski centar Crna stina, čija je funkcija edukativnog karaktera (stručne radionice, seminari i sl.). Također je obnovljena šumarska kuća na Troglavu sa ciljem ponude ekoturističkih usluga.

Preventivnom zaštitom od šumskih požara izvršene su radnje na sanaciji opožarenih površina (izgradnja protupožarnih pruga, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih putova kod žarišnih točaka radi lakšeg pristupa itd.).

Suradnja sa lokalnom zajednicom predstavlja najvažniji aspekt gospodarenja šumama. U protekloj 2018. godini redovno su održavani sastanci sa predstavnicima lokalne zajednice, udruženjima i organizacijama sa područja Livna.

S ciljem održivog razvoja izvršeno je pošumljavanje goleti na području G.J. Tribanj Tušnica (lokalitet Jelovača), gdje je posađeno 101 000 novih sadnica proizvedenih u rasadniku Pržine. Za potrebe realizacije angažirano je 70 privremenih radnika sa područja općine Livno.

U budućnosti se očekuje suradnja sa obrazovnim institucijama u općini Livno, u smislu edukacije učenika o važnosti šuma, ekskurzija u prirodi, angažmanu prilikom pošumljavanja i ostalim aktivnostima.

Realizaciji projekta sanacije deponije guma na području Krug planine pristupiti će se u toku 2019-te godine.

 

Više informacija o projektima:

1. Revitalizacija izvora Ublić

2. Sanacija deponije Tušnica

3. Izgradnja edukacijskog centra Crna stina

4. Obnova šumarske kuće Troglav 

5. Pošumljavanje G.J. Tribanj Tušnica

6. Deponija Krug planina

7. Izgradnja protupožarnog puta Mandek jezero

8. Ostali građevinski radovi