Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2018. godini

Pregledano: 833, Objavljeno 22.05.2018., Kategorija Novosti

Broj: 01/1-229/2018
Kupres, 27. ožujka 2018. godine


Temeljem članka 7. d Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres i članka 8. stavak 4. Uredbe Vlade Hercegbosanske županije o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske županije broj:01-02-2-1/16 od 25. siječnja 2016. godine, Uprava Društva na 34. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

O D L U K U
o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2018. godini

I. UVJETI I PROCEDURE PRODAJE

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres će prodavati šumske drvne sortimente na slijedeće načine:
a) ugovorom o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa rokom plaćanja do 45 dana od dana otpreme (paritet: stovarište drvnih sortimenata na šumskoj cesti ),
b) ugovorom o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom nakon avansne uplate po predračunu,
c) licitacijom (sa međustovarišta uz šumsku cestu, sa centralnog stovarišta drvnih sortimenata i na panju)
d) u maloprodaji za potrebe stanovništva.

II. UGOVORI O KUPOPRODAJI SUKCESIVNOM ISPORUKOM SA ODGOĐENIM PLAĆANJEM

Kupoprodajne ugovore na putu mogu zaključiti kupci koji ispunjavaju sljedeće uvjete :  
- da imaju registrirano sjedište i proizvodni kapacitet društva na području Hercegbosanske županije;
- da imaju rješenje nadležnog ministarstva gospodarstva o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta;
- da su regulirali sve dospjele obaveze prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  iz ranijih ugovora (ugovora o kupoprodaji i ugovora o reprogramu duga),
- da su regulirali sve poreze i doprinose
- da kao sredstvo osiguranja plaćanja dostave bankovnu garanciju na iznos koji će pokrivati vrijednost robe koju će kupac preuzeti za period od jednog mjeseca, avaliranu (kod banke) ili vlastitu mjenicu.  
Krajnji rok za zaključivanje ovih ugovora je 30. travnja 2018. godine. Ugovori o kupoprodaji sukcesivnom isporukom sklapaju se na razdoblje od jedne godine.


III. KRITERIJI ZA RASPODJELU KOLIČINA

a) Za trupce jele i smreke

Kriteriji kojima se određuju količine koje kupac može kupiti ugovorom o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa odgođenim plaćanjem do 45 dana su:

1. instalirani kapacitet proreza ……………………….……………………............   30 %;
2. ostvareni prorez u 2017.godini evidentiran u ministarstvu gospodarstva
HBŽ ……………………………………………………………………………..   20 %;
3. prosječan broj uposlenih u 2017. godini, stanje 31.12.2017.godine…………….   40 %;
4. stupanj finalizacije proizvodnje …………………………………………………  10 %;  

Instalirani kapacitet proreza i ostvareni prorez tijekom 2017. godine se dokazuju potvrdom Ministarstva gospodarstva HBŽ.

U prosječan broj uposlenih tijekom godine ubrajaju se radnici koji su na direktan ili indirektan način vezani uz primarnu ili finalnu preradu drveta, a dokazuju se temeljem potvrde Porezne uprave FBiH, Županijski ured HBŽ, porezna ispostava.

Stupanj finalizacije određuje povjerenstvo imenovano od Uprave Društva nakon izjave kupca da ima viši stupanj obrade (tehnički, mehanički i kemijski).

Planirane količine trupaca jele i smreke za prodaju putem sukcesivne isporuke iznose maksimalno do 230.000,00 m3.


IV. KUPOPRODAJNI UGOVORI ZA CELULOZNO DRVO


Kriterij na temelju kojih se određuju količine koje kupac može kupiti ugovorom o kupoprodaji celuloznog drveta su:
-      instalirani proizvodni kapaciteti ……………………………………….……….    80 %;
-      stupanj finalne proizvodnje ………………………………………….…………    20 %.

Ugovor o kupoprodaji celuloznog drveta sa stovarišta drvnih sortimenata na šumskoj cesti i odgođenim rokom plaćanja do 45 dana mogu zaključiti kupci koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar za preradu drveta;
- da su izmirili sve dospjele obaveze prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres,
- da su regulirali sve dospjele poreze i doprinose,
- da imaju rješenja o ispunjavanju uvjeta za kemijsku obradu drveta ( proizvodnja papira, kartonske ambalaže i sl. ) i/ili rješenje o ispunjavanju uvjeta za mehaničku obradu drveta ( proizvodnja paleta, peleta i sl. ).

Kupci sa kojima se zaključi kupoprodajni ugovor za kupovinu bukovog ogrijeva, a prodaju vrše na paletama, ostvaruju pravo na kupovinu celuloznog drveta u količini do 10 % od isporučene količine bukovog ogrijeva.

Planirane količine celuloznog drveta za prodaju putem sukcesivne isporuke iznose 57.000,00 m3.

V. KUPOPRODAJNI UGOVORI ZA BUKOVU TEHNIKU

Kriteriji kojima se određuju količine trupaca bukve koje kupac može kupiti ugovorom o kupoprodaji sukcesivnom isporukom nakon avansne uplate su:

- Instalirani kapacitet proreza ……….………………………………………………..     50 %,
- prosječan broj uposlenih djelatnika u 2017. godini ………….………………………   40 %,
- stupanj finalizacije proizvodnje ………………………………..…………….………   10 %.

Ugovor o kupoprodaji tehnike bukve sukcesivnom isporukom mogu zaključiti kupci koji ispunjavaju slijedeće uvjete.

- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar za preradu drveta,
- da imaju rješenje ministarstva gospodarstva HBŽ o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti,
- da imaju instalirane kapacitete za tehnološku obradu trupaca bukve ( oprema za sušenje i  parenje trupaca ),
- da nemaju neizmirenih obveza prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres,
- da nemaju neizmirenih obveza na ime poreza i doprinosa.

Planirane količine bukve tehnike za prodaju putem sukcesivne isporuke iznose maksimalno do 40.000,00 m3.

VI. KUPOPRODAJNI UGOVORI ZA OGRIJEV

Ugovor o kupoprodaji ogrijeva sukcesivnom isporukom sa stovarišta drvnih sortimenata na šumskoj cesti mogu zaključiti kupci koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar za preradu i/ili promet drveta (pravne osobe) ili rješenje o obavljanju navedenih djelatnosti (fizičke osobe);
- da su izmirili sve dospjele obaveze prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i
- da su regulirali sve dospjele poreze i doprinose.

Ugovor o kupoprodaji bukovog ogrijeva sukcesivnom isporukom zaključuje se uz uvjet avansne uplate, odnosno kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Ukoliko je kupac ogrjevnog drveta ujedno i kupac drugih drvnih sortimenata, za preuzimanje drvnih sortimenata bukovog ogrjeva temeljem avansne uplate ne smije imati bilo kakvih dugovanja za druge drvne sortimente. Maksimalna količina bukovog ogrijeva po jednom ugovoru je 1000 m3 sa mogućnošću obnove ugovora više puta.

Planirana količina ogrijevnog drveta za prodaju putem sukcesivne isporuke iznosi 60.000,00 m3.


VII. KUPOPRODAJNI UGOVORI NAKON AVANSNE UPLATE

Ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata nakon avansne uplate po predračunu mogu zaključiti kupci koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar za preradu drveta;
- da imaju rješenje nadležnog ministarstva o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta;
- da su izmirili sve dospjele obaveze prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres;
- da su regulirali sve dospjele poreze i doprinose.

VIII. PRODAJA PUTEM LICITACIJE

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da nemaju nereguliranih dospjelih obveza prema ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres,
- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar (pravne osobe) ili rješenje o obavljanju navedenih djelatnosti (fizičke osobe) i
- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti za rezanje drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta ili da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata.

Putem licitacije drvnih sortimenata u 2018. godini će se prodati do 10% od svih planiranih količina.

IX. PRODAJA PUTEM MALOPRODAJE

U maloprodaji vrši se prodaja drvnih sortimenata za potrebe lokalnog stanovništva:
– ogrjevnog drveta sa centralnog stovarišta ogrjevnog drveta, stovarišta na šumskoj cesti, prorede i sabira;
– sitnog tehničkog drveta (hmeljovke, kolje, stožine, bunarske motke, pulčevi i sl.) u šumi na panju i međustovarištu;
– granje jele, smreke i bora (samo iz složaja u šumi kod panja nakon sječe);
– tehničke oblovine za izgradnju kuća, pomoćnih objekata u količini predviđenoj priloženim projektom (na panju iz sanitarnih sječa i međustovarištu na šumskoj cesti).

ŠGD „HBŠ“ d.o.o. Kupres će prodaju ogrijevnog drveta putem maloprodaje vršiti u šumarijama u Kupresu, Tomislavgradu, Livnu, Glamoču, B.Grahovu i Drvaru.

Planirana količina ogrijevnog drveta za prodaju u navedenim šumarijama iznosi ukupno do 30.000,00 m3.

X. OSTALI UVJETI

Drvni sortimenti i drugi proizvodi koji nisu spomenuti u ovoj odluci, a predmet su prodaje, prodavati će se u količinama sa kojima raspolaže služba prodaje ŠGD, po cijenama utvrđenim u jedinstvenom cjeniku proizvoda i usluga šumarstva u 2018.godini ili u slučaju prodaje licitacijom, najvećom ponuđenom cijenom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka broj: 01/1-206/2017 od 24. ožujka 2017. godine.


Dostaviti:
1. Upravi
2. Službi za prodaju                                                          
3. Svim šumarijama
4. Oglasna ploča                                                                          
5. a/a

PREDSJEDNIK UPRAVE
DIREKTOR

Branko Ivković, dipl. oec.