Dokumenti

Dokumenti ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

Statut

Izmjene i dopune statuta

Etički kodeks

Odluka NO-a o prihvaćanju principa i kriterija FSC-a 2011.

Izjava direktora o ulasku u proces certificiranja 2011.

Odluka NO-a o prihvaćanju principa i kriterija FSC-a 2017.

Izjava direktora o ulasku u proces certificiranja 2017.

Jedinstveni cjenik proizvoda i usluga šumarstva 2018. god.

Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2017. god.

Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2018. god.

Dokumenti organizacijskih jedinica

Plan poslovanja

 Trogodišnji plan poslovanja 2013. - 2015.

 Trogodišnji plan poslovanja 2016. - 2018.

 Plan poslovanja 2014.

 Plan poslovanja 2015.

 Plan poslovanja 2016.

 Plan poslovanja 2017.
 Revidirani plan poslovanja 2017. 
 Plan poslovanja 2018.

Plan nabava

 Plan nabava 2015. god.

 Plan nabava 2016. god.

 Plan nabava 2017. god.

 Plan nabava 2018. god.

Izvješća

 Izvješće o poslovanju - 2011

 Izvješće o poslovanju - 2012

 Izvješće o poslovanju - 2013

 Izvješće o poslovanju - 2014

 Izvješće o poslovanju - 2015

Interesne grupe

 Anketni upitnik za interesne grupe

Ekologija

 Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva

Monitoringa rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta

Izvješće o monitoringu - 2014. - Bos. Grahovo
Izvješće o monitoringu - 2014. - Drvar
Izvješće o monitoringu - 2014. - Glamoč
Izvješće o monitoringu - 2014. - Kupres
Izvješće o monitoringu - 2014. - Livno
Izvješće o monitoringu - 2014. - Tomislavgrad

Izvješće o monitoringu - 2015 - Tomislavgrad

Izvješće o monitoringu - 2015 - Glamoč

Izvješće o monitoringu - 2015 - Kupres

Izvješće o monitoringu - 2015 - Livno

Izvješće o monitoringu - 2016 - Kupres

Izvješće o monitoringu - 2016 - Glamoč

Izvješće o monitoringu - 2016 - Livno

Konzultacije monitoringa rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta

 Konzultacije - rijetke i ugrožene vrste - 2014. (dr. sc. Dalibor Ballian)

HCVF elaborati

 B. Grahovo - Gospodarenje HCVF površinama, Lokalitet Šator
 B. Grahovo - Gospodarenje HCVF površinama, Lokalitet Ledenica
 Drvar - Elaborat gospodarenja HCVF površinama, Vrelo Bastašica
 Glamoč - Zaštita vodozaštitnog područja Glamoč G.J. Staretina-Golija
 Kupres - Elaborat gospodarenja HCVF površinama u Šum. Kupres 
 Livno - Elaborat izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti, ŠGP “Livno"
 Tomislavgrad - Elaborat gospodarenja HCVF površinama

Monitoring HCVF-a 

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2013.
HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2014.

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2016. 1 

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2016. 2 

HCVF monitoring Drvar - 2013.
HCVF monitoring Drvar - 2014.

HCVF monitoring Glamoč - 2013.
HCVF monitoring Glamoč - 2014.

HCVF monitoring Glamoč - 2015.

HCVF monitoring Kupres - 2013. 
HCVF monitoring Kupres - 2014.

HCVF monitoring Kupres - 2015. 

HCVF monitoring Kupres - 2016. 

HCVF monitoring Livno - 2013.
HCVF monitoring Livno - 2014.
HCVF monitoring Tomislavgrad - 2013
HCVF monitoring Tomislavgrad - 2014 
HCVF monitoring Tomislavgrad - 2014_07-12.2014.

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2015

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2016

HCVF monitoring Livno - 2015

HCVF monitoring Kupres - 2017

HCVF monitoring Livno - 2016

Konzultacije HCVF monitoringa

 Konzultacije HCVF monitoring - 2013.-2014. (dr. sc. Dalibor Ballian)

Šumsko gospodarska osnova (skraćena verzija)

 Bos. Grahovo - ŠGP "Bosansko-Grahovsko"
 Drvar - ŠGP "Drvarsko"
 Glamoč - ŠGP "Glamočko" 2013. - 2022.
 Kupres - ŠGP "Kupreško" 2015. - 2024.
 Livno - ŠGP "Livanjsko"
 Tomislavgrad - ŠGP "Tomislavgrad"