Prikaz površina

Š.G.D. Herceg
bosanske šume d.o.o. Kupres

Total area

Mine area

Volume

Increment

Annual Plan Brutto

Annual Plan Netto

Osnova vrijedi do

Ukupna površina

Minirano područje

Zapremina

Prirast

Mogući etat

Ostvareni etat

[ha]

[ha]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[dd.mm.
gggg]

Šumarija
Drvar

41.627,00

2.146,00

8.575.685,00

188.372,40

137.103,00

108.553,00

31.12.
2014

Šumarija
Glamoč

59.176,00

8.957,00

9.913.897,00

229.871,61

185.026,00

197.641,00

31.12.
2022

Šumarija
B.Grahovo

43.186,00

11.934,00

8.160.114,00

164.478,80

102.993,00

105.148,00

31.12.
2014

Šumarija
Kupres

26.843,00

9.854,00

4.068.248,00

91.992,20

49.450,00

54.465,00

31.12.
2014

Šumarija
Livno

58.032,00

6.610,00

3.212.340,00

102.695,30

32.500,00

24.612,00

31.12.
2021

Šumarija
Tomislav
grad

55.831,00

1.749,00

1.914.423,00

64.586,89

27.250,00

36.716,00

31.12.
2020

Total

284.695,00

41.250,00

35.844.707,00

841.997,20

534.322,00

527.135,00

 

 

Š.G.D. Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

High forests with natural regeneration

Culture

Coppice

Bare and unproductive

Total area

Visoke šume sa prirodnom obnovom

Kulture

Izdanačke

Goleti

Ukupno

 

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

Šumarija Drvar

21.383,00

2.633,00

9.751,00

7.297,00

41.064,00

Šumarija Glamoč

29.764,00

943,00

3.502,00

22.800,00

57.009,00

Šumarija B.Grahovo

20.303,00

1.460,00

7.469,00

12.688,00

41.920.00

Šumarija Kupres

14.049,00

2.276,00

1.926,00

7.298,00

25.549,00

Šumarija Livno

5.774,00

1.377,00

16.876,00

26.531,00

50.558,00

Šumarija Tomislavgrad

4.253,00

1.816,00

10.282,00

32.206,00

48.557,00

Total area

95.526,00

10.505,00

49.806,00

108.406,00

264.657,00

Neproduktivne površine u šumarskom pogledu su ostatak površine