Sukladno usvojenim FSC principima i potrebom za kontinuiranim usavršavanjem djelatnika Šumarije, donosimo sljedeći Plan edukacije za 2017. godinu po temama i predavačima kako slijedi:

 

  1. Tema: Zaštita šuma s naglaskom na šumske požare

Predavač: Marko Mršo, dipl.ing.šum. – Šumarija Kupres

  1. Tema: Zaštita na radu u šumarstvu

Predavač: Goran Turalija, mag.ing.silv – Šumarija Kupres

  1. Tema: Doznaka stabala za sječu- uzgojni i tehnički pogled

Predavač: Kazimir Mioč, dipl.ing.šum. – Šumarija Kupres

  1. Tema: Krojenje i klasiranje drvnih sortimenata

Predavač: Goran Turalija, mag.ing.silv. – Šumarija Kupres

  1. Tema: Prometnice u šumarstvu s posebnim osvrtom na elemente procjednica

Predavač: Marko Mršo, dipl.ing.šum. – Šumarija Kupres

  1. Uređivanje šuma kao temelj gospodarenja šumama sa osvrtom na GIS

Predavač: Andrija Ivković, mr.sc; dipl.ing.šum –Šumarija Kupres 

  1. Tema: Sekundarni šumski proizvodi u Šumariji Kupres

Predavač: Ivana Mihaljević, prvostupnik urb.šum.zašt. prirode i okoliša

  1. Tema: Opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava

Predavač: Josip Mioč, Direkcija Kupres; Marko Mršo,Šumarija Kupres

  1. Tema: Lovstvo u Šumariji Kupres s osvrtom na daljnje mogućnosti razvoja

Predavač: Ivanka Sučić, mag.ing. zootehnike –Šumarija Kupres