Na temeljupredmeta broj: 06-767/17 i inspekcijskog zapisnika broj: 018457 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bijelog bora po cijeni od 8 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 158 m3 – lokacija –Tribanj.

Na temelju projekta broj: 06-771/17 ( izmjena ) i inspekcijskogzapisnika broj 016378 nudi se za fizička lica ogrijevno drvo bukve po cijeni od 25 KM/m3 bez PDV-a. Roba na panju – količina bruto mase 827 m3 –lokacija – Troglav (donji dio). Količina se ugovara po uplati.

Svi zainteresirani se mogu javiti u šumariju Livno . Roba se izvlačianimalom, traktorima i ljudskom snagom. Obavezna je upotreba sredstava zaštite na radu za sve sudionike radova. Sječa i izvoz drvnih sortimenata se vrši na vlastitu odgovornost.


UPRAVITELJŠUMARIJE LIVNO

MATESALAPIĆ


ogrjev_bor_livno.jpg