Zbog intenzivne potražnje za ogrjevnim drvetom i različite platežne moći za istim šumarija Livno za potrebe lokalnog stanovništva (fizička lica) vrši prodaju ogrjevnog drveta na panju.

Prodaja na panju vršiti će se na dvije lokacije :

  - G.J. Troglav odsjek 20 b,lokacija iznad Gubina blizu lokalnog puta. Količina ogrijeva 500 m3 po cijeni od 25 KM/m3 ( bez PDV-a). Mogućnost prijave odmah u šumariji Livno.

  - G.J. Kamešnica odjeli 60 i 61, lokacija iznad Čuklića. Količina ogrjevnog drveta 600 m3 po cijeni od 25 KM /m3 ( bez PDV-a). Mogućnost prijave 6. mjesec, kada se završe potrebni građevinski radovi na izgradnji traktorskih putova.

Napomena: Sva fizička lica koja žele kupiti ogrjev trebaju biti upoznati sa sljedećim navedenim:

Temeljem članka 18.St.1. Zakona o šumama Hercegbosanske županije ( “Narodne novine HB županije “ broj 4 / 14 ) koji predviđa da radove u šumi mogu izvoditi samo fizičke osobe koje su obučene za izvođenje odgovarajućih poslova.

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu jasno navodi slijedeće:

-Članak 2, stavak 3 dio : Fizičke osobe koje obavljaju šumarske i druge djelatnosti u šumi i šumskom zemljištu kojima gospodari Društvo , a koje za te djelatnosti nisu angažirane od Društva, osobno preuzimaju sve rizike, obveze i odgovornosti u vezi zaštite na radu, s tim da moraju biti upozorene na obvezu primjena mjera zaštite na radu uz potpisivanje izjave.

- Isti članak, stavak 4. dio navodi slijedeće: Društvo nije dužno poduzimati posebne mjere niti se mmože smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili ozljede koje pretrpe osobe iz stavka 3, članak 2, osim ako su bile nanesene namjernom ili grubom nepažnjom prilikom obavljanja redovne djelatnosti gospodarenja šumom Društva ili od Društva angažiranih pravnih ili fizičkih lica.