Obavijest 6.8.2019.

Broj: 01/P – 2140/2019

Datum: 30. srpnja 2019. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-722/2019. od 24. srpnja 2019. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 6. kolovoza 2019. godine (utorak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT 1 Šumarija Tomislavgrad

G.J. Vran odjel 29.a, u ukupnoj količini od 3.716,89 m3,četinjača, odnosno 3.623,78 m3 bijeli bor, i 93,11 m 3 crni bor, te listače (bukva) 32,51 m3, po početnoj cijeni sortimenata kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

Vrsta sortimenta

Sortiment

Količina

Početna cijena (KM/m3)

BIJELI BOR

PT I

276,95

108,34

PT II

1.170,35

88,34

PT III

705,44

68,34

RUDNO

502,08

45,34

CELULOZA

968,57

28,34

UKUPNO

3.623,39

CRNI BOR

PT I

8,43

88,34

PT II

32,02

68,34

PT III

18,42

48,34

RUDNO

8,92

38,34

CELULOZA

25,30

27,34

UKUPNO

93,09

BUKVA

OGRJEV

32,51

35,34

UKUPNO

32,51

G.J. Vran odjel 30.a, u ukupnoj količini od 1.799,82 m3, četinjača (bijeli bor) te listače (bukva) 884,06 m3, po početnoj cijeni sortimenata kako je navedeno u slijedećoj tabeli:

Vrsta sortimenta

Sortiment

Količina

Početna cijena (KM/m3)

JELA/SMREKA

UKUPNO

3,88

67,52

BIJELI BOR

PT I

103,26

103,86

PT II

525,47

83,86

PT III

415,74

63,86

RUDNO

188,69

40,86

CELULOZA

562,77

23,86

UKUPNO

1.795,93

BUKVA

OGRJEV

875,06

30,86

UKUPNO

875,06

Kontakt telefon:

- Šumarija Tomislavgrad 063/370-330; kontakt osoba-upravitelj Ivan Petrović;

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538

- LOT 1 = 18.377,59 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 6. kolovoza 2019. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/801-277.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do6. kolovoza 2019. godine (utorak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2019. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 6. kolovoza 2019. godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 6. kolovoza 2019. godine u 12:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2019. godine (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivo Semren, mag. ekonomije