Obavijest 04.09.2019

Broj: 01/P – 2353/2019

Datum: 28.08.2019. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-672/2019. od 10. srpnja 2019. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 04.rujna. 2019. godine (srijeda).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Lot 1

   

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

Vrsta drveća

Zapremina (m³)

Početna cijena (bez PDV-a) KM/m³

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti

Četinjače

50,53

68,84

Šumarija Glamoč, odjel 170 Hrbljine Kujača

2

Svi drvni sortimenti

J/S

143,82

232,81

47,84

Šumarija Glamoč, odjel 178a Hrbljine Kujača

Bijeli bor

73,73

Bukva tehnika

1,51

Ogrijev

13,74

UKUPNO

283,34

51,58

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se na panju u Šumariji Glamoč, G.J. Hrbljine Kujača, odjeli 170 i 178a.

Kontakt telefon u Šumariji Glamoč 034 272 213; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Kasalo.

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za LOT 1 za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 3381502289612538 (1.461,60 KM; - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT),

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 04. rujna.2019. godine u 12:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ivan Perković – 063 422-459

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđeni lot mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do04.rujna.2019.godine (srijeda) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2019. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 04.rujna 2019. godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 04.rujna 2019. godine u 12:10 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od mjesec od dana zaključivanja ugovora.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Perković