POZIV

1. OPĆI PODATCI

1.1. Podatci o ugovornom tijelu

Naziv ugovornog tijela: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.Kupres

Adresa: Splitska bb , 80 320 Kupres

Identifikacijski broj (JIB):4281038670003

Transakcijskiračun: Unicredit banka d.d. broj:3381502289612538

Telefon: 034/274-801

Faks: 034/274-800

E-mail: mario.lovric@hbsume.ba ;dajana.barun@hbsume.ba

Web stranica: www.hbsume.ba

 

2. PODACI O PREDMETU  NABAVE

2.1. Predmet nabave je pružanjeusluge periodičnog sistematskog pregleda djelatnika ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres koji su raspoređeni naradna mjesta s posebnim uvjetima rada iz Pravilnika o radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada.  Količina  i specifikacija traženih usluga pregleda naznačena je u obrascu za cijenu ponude - Aneks IIovog Poziva, a ukupna plaćanja bez PDV-a, na osnovu zaključenog ugovora neće prijeći procijenjenu vrijednost nabave iz tačke 3. ovog poziva.

 

2.2. Okvirni brojdjelatnika je 490, od toga 440 muškaraca  i  50  žena.

 

2.3. Broj i oznakaiz JRJN : 85140000-2 (razne zdravstvene usluge).

 

2.4. Postupak  javne nabavke će se obaviti primjenom posebnogrežima postupka dodjele ugovora koji za predmet javne nabave ima usluge iz Aneksa II, dio B u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora  usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnimnabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16).

 

2.5. Mjesto pružanja usluga je na prostoruHercegbosanske županije. Ukoliko se usluge pružaju van prostora Hercegbosanske županije , ponuditelj je dužan snositi sve troškove prijevoza djelatnika od mjesta prebivališta do mjesta pružanja usluge.

2.6. Vrijeme vršenja usluga će bitidogovoreno u terminima i prema rasporedu koji bude prethodno obostrano usuglašen između ugovornih strana.

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE USLUGA I KRITERIJ ZAIZBOR

3.1. Procijenjenavrijednost nabave pružanja usluga je  do 50.000,00KM bez PDV-a.

3.2.Kriterijza izbor ponude je „najniža cijena“ tehnički ispravne i prihvatljive  ponude sa uračunatim popustom (ukoliko jeisti ponuđen), bez PDV-a