Obavijest licitacija 10.10.2019.

Broj: 01/P-2641/19

Datum: 3. listopada 2019. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-791/2019. i 01/1-792/2019. od 8. kolovoza 2019. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 10. listopada 2019. godine (četvrtak).

 

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT1._Šumarija Livno

G.J. Tribanj Tušnica odjel 14a, 17 i 37 u ukupnoj količini od 2.059,35 m3, po početnoj cijeni sortimenata kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

  

Vrsta sortimenta

ODJEL

Sortiment

Količina

Početna cijena (KM/m3)

BIJELI BOR

 

G.J. Tribanj Tušnica odjel 14a

PT I

7,83

103,86

PT II

28,72

83,86

PT III

188,76

63,86

RUDNO

288,31

40,86

CELULOZA

561,37

23,86

UKUPNO

1.074,99

 

G.J. Tribanj Tušnica odjel 17

PT I

3,35

105,44

PT II

20,67

85,44

PT III

56,62

65,44

RUDNO

182,39

42,44

CELULOZA

356,19

25,44

UKUPNO

619,22

 

G.J. Tribanj Tušnica odjel 37

PT I

0,63

102,69

PT II

2,83

82,69

PT III

15,09

62,69

RUDNO

106,17

39,69

CELULOZA

240,42

22,69

UKUPNO

365,14

 

LOT2. Šumarija Tomislavgrad

G.J. Vran odjel 27, u ukupnoj količini od 2.491,84 m 3, po početnoj cijeni sortimenata kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

Vrsta sortimenta

Sortiment

Količina

Početna cijena (KM/m3)

BIJELI BOR

F

0,03

148,96

PT I

75,06

103,96

PT II

303,33

83,96

PT III

553,79

63,96

RUDNO

843,68

40,96

CELULOZA

547,18

23,96

UKUPNO

2.323,07

 

CRNI BOR

F

0,02

138,96

PT I

7,96

83,96

PT II

28,35

63,96

PT III

23,95

43,96

RUDNO

19,36

33,96

CELULOZA

19,42

22,96

UKUPNO

99,06

 

BUKVA

OGRJEV

69,71

30,96

UKUPNO

69,71

 

 

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu a početna cijena (bez obračunatog PDV-a). Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama.

Kontakt telefon:

- Šumarija Livno +387/63 720-368; kontakt osoba – upravitelj šumarije Mate Salapić;

- Šumarija Tomislavgrad +387/63 370-330; kontakt osoba-upravitelj Ivan Petrović.

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT-ove za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538

- LOT1 = 3.699,54 KM; na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- LOT2 = 6.158,58 KM; na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 10. listopada 2019. godine u 12:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Ivković – 063/801-277.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska b.b. do10. listopada 2019. godine (četvrtak) do 12:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2019. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 10. listopada 2019. godine.

 

6.Otvaranje ponuda

 

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 10. listopada 2019. godine u 12:15 sati, u dvorani za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

7. Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2019. godine (Za svaki LOT posebno).

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

Pravna pouka

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Nikola Ivković