Datum: 12.11.2019.god

Mjesto: Tomislavgrad

Z A P I S N I K

Sa redovne skupštine Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Skupština je održana 12.11.2019.god.(utorak) u Tomislavgradu, s početkom u 11 h, u prostorijama Šumarske Kuće u Grlima.

Od 23 pozvanih delegata Skupštini je prisustvovalo 19 delegata, a 4 su bila opravdano odsutna.

Predsjedatelj Skupštine Jozo Lozančić za Skupštinu predlaže sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
  2. Financijsko izvješće za 2017, 2018 i polovinu 2019.godine.
  3. Izvješće sa održane stručno-edukacijske ekskurzije u Crnu Goru.
  4. Usvajanje odluke o nabavci Božićnih poklona.
  5. Razno.

1.Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tajnik je bio odsutan, pa je predsjednik Petar Gelo pročitao zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora HŠD FBiH i zapisnik je usvojen jednoglasno.

  1. Financijsko izvješće za 2017, 2018 i polovinu 2019.godine.

Predsjednik Petar Gelo je iznio financijsko izvješće za navedene godine. Financije HŠD FBiH su uredne, redovno se uplaćuje članarina, Šumsko Gospodarska Društva s kojim imamo ugovore također uplaćuju svoje obveze, čak i unaprijed. Društvo je likvidno.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

  1. Izvješće sa održane stručno-edukacijske ekskurzije u Crnu Goru.

Predsjednik i ostali koji su bili na ekskurziji su iznijeli samo pozitivne dojmove sa ekskurzije, svi su se složili da je organiziranje ekskurzije svake godine nešto što se mora nastaviti.

Zaključak: Skupština također potvrđuje prethodnu odluku Upravnog i Nadzornog Odbora da se ubuduće za ekskurziju plaća pola-pola (pola troškova ekskurzije snosi HŠD FBiH, a pola član koji putuje na ekskurziju).

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

  1. Usvajanje odluke o nabavci Božićnih poklona.

Predsjednik je iznio prijedlog o nabavci Božićnih poklona za 2019.godinu.

To su drveni satovi ili ploske sa rakijom, sa logom HŠD FBiH. Cijena im je 25.00 KM/ kom.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

  1. Razno.

Za raspravu se javio Nedjeljko Pokrajčić. Iznio je pozitivne dojmove, i pohvalio je HŠD FBiH, ali je naglasio da bi trebali napraviti dublji iskorak u samom radu i stručnom usavršavanju.

Također je iznio 3 prijedloga:

1.HŠD FBiH bi trebalo obnoviti suradnju sa Šumarskim listom , te bi trebali dostavljati stručne članke koje će se u listu objavljivati.

2.Treba organizirati okrugli stol na temu: Načini gospodarenja prebornim šumama u FBiH, i na okrugli stol pozvati profesore sa šumarskih fakulteta u regiji- sa katedre za uređivanje šuma.

3.HŠD FBiH treba sudjelovati u svim budućim izradama zakona o šumama, i stav HŠD FBiH je da predsjednik uprave ŠGD-poduzeća mora biti mag.ing.šum.

Peta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

Radni sastanak je završio u 13 h.

Predsjednik HŠD FBiH

Petar Gelo, dipl.ing.šum.

 

 

hsd_skupstina_12.11.2019._1.jpghsd_skupstina_12.11.2019._2.jpghsd_skupstina_12.11.2019._3.jpg