Broj:               01/1-357/20

Datum:          30.01.2020.

DRVOPRERAĐIVAČIMA

BIH

Predmet:  javni poziv za poslovnu suradnju u 2020. godini

 

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2020. godini, br. 01/1-39/2020. od 28. siječnja, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2020. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

 

Uz zahtjev svi zainteresirani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:

  • Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća
  • Uvjerenje o PDV broju
  • Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe
  • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2019. godine
  • Brojeve faxa, telefona i mobitela
  • Broj žiro računa banke

Drvoprerađivači sa područja županije su dužni dostaviti i potvrde od Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2019. godini, za koje su  izmirili obveze za poreze i doprinose sa 31.12.2019. godine, kao i izjavu ukoliko imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod.

Tražene zahtjeve i dokumente  trebate nam dostaviti najkasnije  30 dana  od dana objave u Dnevnom  listu.

 

S poštovanjem!

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE
v.d. DIREKTOR
Mario Mašić, dipl.iur.