Postupak javne nabave usluga prijevoza bukovog ogrjeva sa međustovarišta u Šumariji Bosansko Grahovo i Šumariji Glamoč do stovarišta ogrjeva u šumariji Livno, u količini cca 3.500,00 m3. Obavijest o nabavi broj 1101-1-2-7-3-3/20 objavljena na portalu javnih nabava 18.02.2020. god. te u "Službenom glasniku BiH" br. 13/20.