Broj: 01/P – 1529 /2020

Datum: 25.svibanj 2020. godine

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-275/2020, 01/1-276/2020, od 08.svibnja 2020. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na putu:

O G L A Š A V A

 prodaju drvnih sortimenata putem licitacije 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 02.lipnja 2020. godine ( utorak).

 2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti- bukovog ogrjeva, bijelog i crnog bora a prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu za kako slijedi:

LOT 1.

Vrsta drveta

Klase

Količina cca m3

Početna cijena

KM/m3 (bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

Ukupno KM za Lot 1.

(bez PDV-a)

Bijeli Bor

II

5,98

100,00

598,00

41.113,16

III

130,93

82,60

10.738,00

Rudno

20,27

62,60

1.268,90

∑∑

157,18

 

12.604,90

Crni Bor

II

16,41

82,60

1.355,46

III

389,37

65,25

25.406,39

Rudno

30,91

56,50

1.746,41

∑∑

436,69

 

28.508,26

       

Ponuđeni drvni sortimenti se iz navedenog LOTA 1. prodaju kao cjelina na putu – lageru šumska cesta odjela 20a i 21a G.J Vran Planina šumarija Tomislavgrad.

 LOT 2.

Vrsta drveta

Klasa

Količina cca m3

Početna cijena

KM/m3(bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

Bukva

Ogrjev

90

58,00

5.220,00

 Ponuđeni drvni sortimenti Iz navedenog LOTA 2. prodaju kao cjelina na putu – pomoćnom lageru u krugu šumarije Livno.

 Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata (za LOT 1 4.111,316 KM za LOT 2 522,00 KM) na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. broj računa: 3381502289612538.

Na uplatnici obvezno naznačiti:

- LOT 1 jamstvo za drvne sortimente bijelog i crnog bora na lageru šumska cesta odjel 20a i 21a G.J Vran Planina šumarija Tomislavgrad.

- LOT 2 jamstvo za drvne sortimente bukovog ogrjeva na pomoćnom lageru šumarije Livno.

  - Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

Prodaja drvnih sortimenata sistemom javnog nadmetanja održat će se 02.lipnja 2020. godine u 11:30 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je:Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind. – 063-343-255

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb (I. kat Stjepan Krezo) do02.lipnja 2020 godine (petak) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 %

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2020. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

- LOT 1 „ponuda za licitaciju na putu– lageru šumska cesta odjela 20a i 21a G.J Vran Planina šumarija Tomislavgrad. “

- LOT 2 „ponuda za licitaciju na putu - pomoćnom stovarištu šumarije Livno.

u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 02.lipnja 2020 godine do 11:30 sati.

 6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 02.lipnja 2020 godine u 11:35 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati Ugovora o kupoprodaji ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju. Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind.