Broj: 01/P-2205/20.

Datum: 4.8.2020. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16) i Odluke Uprave broj: 01/1-435/2020. od 30. lipnja 2020. godine, ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

I. PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata, na temelju potreba ugovornog tijela.

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 713.830,16 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture,

akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

1.3 Mjesto izvršenja usluga je u šumariji Bos. Grahovo.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelje šumarija. Skraćena verzija projekta se može naći na internet stranici, a punu verziju projekta može naći u šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovarateljima, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaratelju. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja obavijestiti o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovarateljem dužno je dostaviti pisano obrazloženje nositelju ugovora. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 44.-52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, smatra se da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7 Jamstvo za ozbiljnost ponude traži se i iznosi 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora.

1.8 Jamstvo se naplaćuje ukoliko ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

KM/m3

Datum početka obračuna (radnih dana)

Rok završetka

(radni dani)

Procijenjena vrijednost LOT-a (KM)

Jamstvo na ponudu (KM)

1.

Bosansko Grahovo

Gnjat-Risovac

60, 61, 59/1, 59/2, 60, 68/2

6.132,39

701

36,84

8 dana od dana obostranog potpisa ugovora

94

225.917,24

3.388,75

2.

Bosansko Grahovo

Gnjat-Risovac

92, 93/2

2.626,57

440

33,91

8 dana od dana obostranog potpisa ugovora

72

89.066,98

Ne traži se.

3.

Bosansko Grahovo

Gnjat-Risovac

16, 21

2.874,69

479

31,48

8 dana od dana obostranog potpisa ugovora

72

90.501,77

Ne traži se.

4.

Bosansko Grahovo

Gnjat-Risovac

25, 28, 29

7.432,57

780

28,17

8 dana od dana obostranog potpisa ugovora

114

209.408,16

3.141,12

5.

Bosansko Grahovo

Gnjat-Risovac

74

3.281,46

555

30,15

8 dana od dana obostranog potpisa ugovora

71

98.936,01

Ne traži se.

 

Radni dani su svi dani osim nedjelje, velikih vjerskih blagdana, državnih praznika i kada vremenske prilike ili neki drugi objektivni razlozi, potpuno onemogućuju izvođenje usluga. Datum početka obračuna radnih dana je naveden u tablici. Izvršitelj usluga mora poštovati propisanu dinamiku. U protivnomu mu se obračunavaju penali.

Kašnjenje s dinamikom izvršavanja usluga iz ovog ugovora se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10,00 % vrijednosti ugovora.

Obračun dinamike započinje 13 radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada izvođač ostvari količine iz ugovora, penali se više neće obračunavati.

Naručitelj zadržava pravo obustave usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta u slučaju više sile zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID 19).

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika ( Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

formula-sjeca-2019.png

gdje je:

Ps - Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu - Ukupna vrijednost penala (10,00 % vrijednosti ugovora) u KM

Do - Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr - Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du - Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Raskid ugovora

Ugovor se raskida u slučaju kada se izvođaču obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Traži se. Iznosi jamstva su navedeni u tablici za svaki LOT. Ponuditelj je dužan uplatiti jamstva za Lot-ove za koje se natječe, u suprotnom ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama i koji ima dugovanja prema poduzeću, kao i u slučaju teškog profesionalnog propusta što se dokazuje:

  • pravosnažnom sudskom odlukom,
  • ispravom o naplaćenoj ugovornoj kazni,

· reklamacije korisnika, ako iste nisu otklonjene u ugovorenom roku,

· izjava o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjenja u skladu sa propisima o obligatornim odnosima

· dokaz o angažiranju na izvršenju ugovora osoba koje nisu označene u ponudi kao podugovaratelji, odnosno članovi grupe ponuditelja.

V. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Pismena izjava iz članka 52. Zakona o javnim nabavama

4. Rješenje izdano od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o ispunjavanju uvjeta za izvršenje usluga u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije.

5. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.

6. Dokaz o uplati jamstva na ponudu za Lot ili Lot-ove za koje se ponuditelj natječe

7. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija od točke 1 do 7 može se predati najkasnije do 14‎.8.2020‎. godine, do 11:00 sati, a obrasci iz točke 1,2,35,6 i 7 mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

VI. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres:

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

 

Rok za dostavljanje ponuda je 14.8‎.2020‎. godine, do 11:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 14.8.2020‎. godine do 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 14.8.2020‎. godine u 11:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

VII. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

VIII. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.

IX. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 14.8.2020. godine do 10:30 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: nikola.perkovic@hbsume.ba, kontakt osoba: Nikola Perković, telefon: 063/485-455.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi. Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Josip Madunić