Broj: 01/P-2259/20

Datum: 12. kolovoza 2020. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-551/2020. od 7. kolovoza 2020. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaja drvnih sortimenata:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 19. kolovoza 2020. godine (srijeda).

 

2. Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su svi drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantiteti i mjestu kako slijede:

 

LOT 1. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Drvar, Odjel 47:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

10,72

178

PT I

740,85

122

PT II

1.740,53

106

PT III

604,05

88

RUDNO

207,39

51

CELULOZA

595,08

35

BUKVA

F

15,96

233

PT I

49,55

109

PT II

180,17

91

PT III

280,05

70

OGRJEV

1.151,91

40

Σ

5.576,26

 

 

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 60% količine izračunate po kriterijima za izračun raspodjele i količine drvnih sortimenata. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnim isporukom. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota.

Kontakt telefon:

- Šumarija Drvar 034/819-777; kontakt osoba-upravitelj Mladen Kukolj, dipl. ing. šum.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2. da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3. da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje sljedećih posebnih uvjeta:

1. Da su se odazvali na javni poziv za poslovnu suradnju u 2020. godini upućen svim drvoprerađivačima BIH, upućen temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2020. godini, br. 01/1-39/2020. od 28. siječnja 2020. godine.

2. Da su dostavili zahtjeve sa količinama i vrstama drvnih sotrtimenata za koje su zainteresirani po javnom pozivu 01/1-357/20 od 30.1.2020. godine

3. Da su dostavili rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća, Uvjerenje o PDV broju, Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe, Broj žiro računa banke, Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2019. godine i Brojeve faxa, telefona i mobitela.

4. Da su aplicirali i zaključili kupoprodajni ugovor sa prodavateljem.

Kriteriji kojima se izračunavaju količine koje kupac može kupiti ugovorom o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa odgođenim plaćanjem su:

1.Instalirani kapacitet proreza……………………………………………………………..25%;

2.ostvareni prorez u 2019.godini evidentiran u ministarstvu gospodarstva HBŽ…………20%;

3.prosječan broj uposlenih u 2019. godini, stanje 31.12.2019.godine................................ 30%;

4.stupanj finalizacije proizvodnje….................................................................................... ..5%;

5.količina koja se dijeli po suradnji ………………………………………………………..20%

Instalirani kapacitet proreza i ostvareni prorez tijekom 2019. godine (odnosi se na prorez tehnike jele/smreke) se dokazuju potvrdom nadležnog ministarstva.

U prosječan broj uposlenih tijekom godine ubrajaju se radnici koji su na izravan ili neizravan način vezani uz primarnu ili finalnu preradu drveta, a dokazuju se temeljem potvrde Porezne uprave F BiH, Županijski ured HBŽ, porezna ispostava.

Stupanj finalizacije određuje povjerenstvo imenovano od Uprave Društva nakon izjave kupca da ima viši stupanj obrade (tehnički, mehanički i kemijski).

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvoda tog kupca.

Kupac je dužan uplatiti jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

LOT 1 : 22.627,20 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana kao i onima koji premaše 60% izračunatih količina po kriterijima za dodjelu količina za ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa odgođenim plaćanjem drvnih sortimenata uplaćene jamstvo bit će vraćeno za lot/lotove od kojih odustanu isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije. Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene. Također kupci koji su ostvarili dozvoljene količine predviđene uvjetima ovoga natječaja neće moći sudjelovati na licitaciji.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 19. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do19. kolovoza 2020. godine (srijeda) do 10:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

- Instalirani kapacitet proreza i ostvareni prorez (tehnika J/S) tijekom 2019. godine se dokazuju potvrdom nadležnog tijela.

Napomena: Ponuditelji koji su se odazvali na javni poziv za poslovnu suradnju u 2020. godini upućen svim drvoprerađivačima BIH broj: 01/1-357/20 od 30.01.2020. godine, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih traženih potvrda, ukoliko su iste dostavili po gore navedenom pozivu.

5. Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 19. kolovoza 2020. godine (srijeda) do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). Svi zainteresirani kupci koji žele sudjelovati na javnom otvaranju dužni su se pridržavati zaštitnih mjera i posjedovati propisanu opremu. Otvaranje će se održati 1 9. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati u dvorani za sastanke u prizelju upravne zgrade Društva.

Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

7. Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2020. godine (vrijedi za sve LOT-ove).

Ugovorne strane će prilikom zaključivanja ugovora definirati rokove početka i završetka usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kao i dinamiku kako usluga sječe tako i preuzimanja drvnih sortimenta.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po gore navedenim kriterijima. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

 

8. Pravna pouka

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić