Broj: 01/P-2617/20.

Datum: 28.9.2020. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), odluke Uprave broj: 01/1-655/2020. posebne odluke broj: 01/1-652/20, 01/1-654/20 i 01/1-653/20 od 24. rujna 2020. godine te posebne odluke 01/1-618/20 od 11. rujna 2020 ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

I. PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sanitarne sječe, na temelju potreba ugovornog tijela iskazanih u ovom Pozivu.

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 528.350,90 KM.

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

1.3 Mjesto izvršenja usluga je šumarija Drvar, Bos. Grahovo i Glamoč.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelje šumarija. punu verziju projekta može naći u Šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja obavijestiti o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje nositelju ugovora. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, smatra se da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7 Jamstvo za ozbiljnost ponude, traži se za LOT-ove koji prelaze 100.000,00 KM.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

KM/m3

Datum početka obračuna (radnih dana)

Rok završetka

 

Procijenjena vrijednost LOT-a (KM)

Jamstvo na ponudu (KM)

1.

Drvar

Klekovača-Repovac

54

5.086,41

725

28,14

8 dana od potpisa ugovora

84 dana

143.131,57

2.146,97

2.

Drvar

Osječenica-Drvar

45

4.242,19

607

27,70

8 dana od potpisa ugovora

84

117.508,66

1.762,63

3.

Drvar

Klekovača-Repovac

44/1

3.054,95

603

25,85

8 dana od potpisa ugovora

61

78.970,45

Ne traži se.

4.

Drvar

Klekovača-Drvar

44/2

2.641,04

466

29,89

8 dana od potpisa ugovora

68

78.940,68

Ne traži se.

5.

Drvar

Klekovača-Drvar

24/1, 25/1

92,75

Ne traži se.

29,29

8 dana od potpisa ugovora

31.12.2020.

26.162,00

Ne traži se.

Osječenica-Drvar

49/1,49/2, 61

109,79

Klekovača-Repovac

95

87,27

Klekovača-Repovac

128/2

77,20

Klekovača-Repovac

130

159,31

Klekovača-Repovac

107, 109, 111/1, 112, 127/1, 127/2, 128/1, 129

353,50

6.

Drvar

Klekovača-Repovac

11

998,19

Ne traži se.

33,30

8 dana od potpisa ugovora

31.12.2020.

44,354,68

Ne traži se.

Klekovača-Repovac

15

246,85

Klekovača-Repovac

18

81,64

7.

Drvar

Klekovača-Repovac

3

133,65

Ne traži se.

31,27

8 dana od potpisa ugovora

31.12.2020.

42.662,77

Ne traži se.

Klekovača-Repovac

4

37,88

Klekovača-Repovac

7

455,10

Klekovača-Repovac

14,17

483,80

Klekovača-Repovac

88

90,62

Klekovača-Repovac

84

30,91

Klekovača-Repovac

78

131,95

8.

Bos. Grahovo

Jadovnik Grahovo

73/1a, 73/1b, 73/2b, 74a

624,68

Ne traži se.

 

8 dana od potpisa ugovora

31.12.2020.

22.928.27

Ne traži se.

9.

Glamoč

Staretina Golija

66/2, 111/1 i 112/1

1394,73

Ne traži se.

29,37

8 dana od potpisa ugovora

31.12.2020.

40.974,77

Ne traži se.

 

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Traži se za Lot-ove 1. i 2.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama i koji ima dugovanja prema poduzeću, kao i u slučaju teškog profesionalnog propusta što se dokazuje:

  • pravosnažnom sudskom odlukom,
  • ispravom o naplaćenoj ugovornoj kazni,

· reklamacije korisnika, ako iste nisu otklonjene u ugovorenom roku,

· izjava o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjenja u skladu sa propisima o obligatornim odnosima

· dokaz o angažiranju na izvršenju ugovora osoba koje nisu označene u ponudi kao podugovaratelji, odnosno članovi grupe ponuditelja.

V. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za izvršenje usluga u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije. Rješenje se prilaže prilikom potpisa ugovora(ponuditelji koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije).

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.

5. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.

6. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija iz točki 1,2,4,5 i 6 (ukoliko se radi o podugovaranju) treba se predati najkasnije do 13‎.10‎.2020‎. godine, do 11:00 sati, a obrasci iz točke 1, 2, 4, 5 i 6 mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

VI. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot 1 (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

 

Rok za dostavljanje ponuda je 13‎.10‎.2020‎. godine, do 11:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 13‎.10‎.2020‎. godine do 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 13‎.10‎.2020‎. godine u 11:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

VII. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

VIII. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana.

IX. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 13.10.2020. godine do 10:30 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: nikola.perkovic@hbsume.ba, kontakt osoba: Nikola Perković, telefon: 063/485-455.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi. Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Josip Madunić