Broj: 01/1-3328/20.

Datum: 23. prosinca 2020.

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o rada ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01/1-1002-/20 od 22. prosinca 2020. godine raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

1. Referent za prodaju – (1 izvršitelj ) u Direkciji Društva u Kupresu,

2. Stručni suradnik za pravne poslove (1 izvršitelj) u Direkciji Društva u Kupresu,

3. Stručni suradnik za projektiranje putova i vlaka (1 izvršitelj) u Direkciji Društva u Kupresu,

4. Referent ulaza – skladištar (1 izvršitelj) u Direkciji Društva u Kupresu,

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I, je da je osoba koje se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radna mjesta iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Referent za prodaju( 1 izvršitelj);

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva u Kupresu;

Potrebna kvalifikacija: VI – IV društveni, tehnički

Potrebno radno iskustvo: VI - 9 mjeseci, IV- 1 godina;

Posebni uvjeti: Ne.

2. Radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva u Kupresu;

Potrebna kvalifikacija: VII/1, diplomirani pravnik (visoko obrazovanje drugog ciklusa, 300 ECTS bodova)

Potrebno radno iskustvo: 1 godina;

Posebni uvjeti: Ne.

3. Radno mjesto: Stručni suradnik za projektiranje putova i vlaka (1 izvršitelj);

Lokacija radnog mjesta: : Direkcija Društva u Kupresu;

Potrebna kvalifikacija:, VII/1 šumarski, građ. geodetski, rudarski (visoko obrazovanje drugog ciklusa, 300 ECTS bodova)

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uvjeti: Ne.

4. Radno mjesto: Referent ulaza – skladištar (1 izvršitelj);

Lokacija radnog mjesta: : Direkcija Društva u Kupresu;

Potrebna kvalifikacija: IV. stupanj, opći, ekonomski;

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci;

Posebni uvjeti: Ne.

KRATAK OPIS POSLOVA

1. Radno mjesto: Referent za prodaju ( 1 izvršitelj);

- tipka sve akte koji nastaju u službi,

- brine se o arhiviranju i čuva svu ulaznu i izlaznu dokumentaciju službe,

- prikuplja sve neophodne podatke i ustrojava evidenciju o kupcima (adrese, brojeve telefona, dokumentaciju o registraciji poduzeća kupaca i sl.)

- dostavlja sve akte službe na navedene adrese,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

2. Radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove

- prati sjednice Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine Društva,

- sudjeluje u izradi zapisnika, zaključaka, odluka i rješenja sa sjednica Uprava, Nadzornog odbora i Skupštine Društva,

- samostalno priprema informacijsko-analitičke materijale i normativna rješenja o pitanjima ustroja i načina rada Društva

- pomaže tajniku Društva u organiziranju sjednica, radnih sastanaka i izrađuje bilješke,

- proučava podneske upućene tajniku Društva,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

3. Stručni suradnik za projektiranje putova i vlaka

- izrađuje projektno-tehničku dokumentaciju za šumske putove i traktorske vlake,

- prati i primjenjuje propise i znanstvena dostignuća iz oblasti šumarstva i graditeljstva,

- identificira bespravnu gradnju u šumi i na šumskom zemljištu

- prikuplja podatke za izradu plana građevinskih radova,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

4. Radno mjesto: Referent ulaza – skladištar

- prima trebovanja od organizacijskih jedinica, pravi specifikaciju trebovanja, te iste dostavlja rukovoditelju službe i stručnom suradniku za nabavu,

- prima robu u skladište temeljem odgovarajuće dokumentacije,

- pravi zapisnik o mogućim razlikama u odnosu na popratnu dokumentaciju,

- kontrolira ispravnost primljene robe, te da li je roba usklađena količinski i kakvoćom sa popratnom dokumentacijom

- ispostavlja primitke temeljem prispjelih otpremnica i računa,

- izdaje iz skladišta osnovna sredstva, sitan inventar i potrošni materijal temeljem zahtjeva organizacijskih jedinica uz potrebnu izlaznu dokumentaciju,

- pravovremeno dostavlja na knjiženje svu ulaznu i izlaznu dokumentaciju,

- vodi računa i izvještava rukovoditelja službe o stanju zaliha skladišta,

- vodi odgovarajuće registre sukladno važećem pravilniku,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog Oglasa, nije predviđen.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,
 • odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

IX

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

X

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

XI

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena znanstvena zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XII

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XIII

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana njegove objave na službenoj stranici Društva, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIV

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.