Broj: 01/1-763/21.

Datum: 26. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o rada ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01/1-235/21 od 19. ožujka .2021. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

 

1. Pomoćnik revirnika (5 izvršitelja) u Šumariji Drvar,

2. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Bos. Grahovo,

3. Čuvar objekata (2 izvršitelja) u Šumariji Tomislavgrad,

4. Rukovatelj radnim strojem (1 izvršitelj) u R.J. Rasadnik Pržine,

5. Pomoćnik revirnika ( 1 izvršitelj) u Šumariji Glamoč,

6. Domaćica (1 izvršitelj) u Šumariji Tomislavgrad,

 

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I, je da je osoba koje se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radna mjesta iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (5 izvršitelja);

Lokacija radnog mjesta: Šumariji Drvar;

Potrebna kvalifikacija: III – IV šumarski

Potrebno radno iskustvo: 6. mjeseci;

Posebni uvjeti: Ne.

2. Radno mjesto: Čuvar objekata (2 izvršitelj) ;

Lokacija radnog mjesta: Šumariji Bos. Grahovo;

Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme

Potrebno radno iskustvo: Ne;

Posebni uvjeti: Ne.

3. Radno mjesto: Čuvar objekata (2 izvršitelj) ;

Lokacija radnog mjesta: Šumariji Tomislavgrad u Tomislavgrad;

Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme

Potrebno radno iskustvo: Ne;

Posebni uvjeti: Ne.

4. Radno mjesto: Rukovatelj radnim strojem (1 izvršitelj);

Lokacija radnog mjesta: R.J. Rasadnik Pržine, u Bos. Grahovu;

Potrebna kvalifikacija: III. stupanj;

Potrebno radno iskustvo: Ne;

Posebni uvjeti: Obuka za radni stroj.

5. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj)

Lokacija radnog mjesta: Šumariji Glamoč, Glamoč;

Potrebna kvalifikacija: III – IV šumarski,

Potrebno radno iskustvo: 6. mjeseci;

Posebni uvjeti: Ne .

6. Radno mjesto: Domaćica (1 izvršitelj)

Lokacija radnog mjesta: Šumariji Tomislavgrad, Tomislavgrad;

Potrebna kvalifikacija: III ugostiteljski, opći;

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uvjeti: Ne .

KRATAK OPIS POSLOVA

1. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika -(točka III-1 oglasa)

Pomoćnik revirnika obavlja slijedeće poslove:

pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),

pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),

i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

2. Radno mjesto: Čuvar objekata -(točka III-2 oglasa)

Čuvar objekata obavlja slijedeće poslove:

- čuva objekt i sredstva u krugu objekta,

- sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,

- ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,

- otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,

- sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,

- sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,

- kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,

- vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,

- bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

3. Radno mjesto: Čuvar objekata -(točka III-3 oglasa)

Čuvar objekata obavlja slijedeće poslove:

- čuva objekt i sredstva u krugu objekta,

- sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,

- ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,

- otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,

- sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,

- sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,

- kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,

- vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,

- bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

4. Radno mjesto: Rukovatelj radnim strojem -(točka III-4 oglasa)

Rukovatelj radnim strojem obavlja slijedeće poslove:

- rukuje radnim strojem za koji je zadužen i obavlja sve poslove koji se mogu obaviti navedenim strojem,

- svakodnevno priprema i kontrolira ispravnost radnog stroja za koje je zadužen,

- pravovremeno prijavljuje uočene kvarove, a sitne kvarove po mogućnosti sam otklanja,

- opskrbljuje radni stroj mazivom i gorivom,

- svakodnevno brine o održavanju i čišćenju (unutarnjem i vanjskom) radnog stroja,

- brine o redovitom podmazivanju,

- pridržava se mjera zaštite na radu i zaštite od požara,

- pridržava se odgovarajućih postupaka i uputa za rad,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

5. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika -(točka III-5 oglasa)

Pomoćnik revirnika obavlja slijedeće poslove:

- pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),

- pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

6. Radno mjesto: Domaćica -(točka III-6 oglasa)

Domaćica obavlja slijedeće poslove:

- kuha kavu i čajeve za zaposlenike šumarije, kao i poslovne goste, te izdaje i druge napitke za zaposlenike i goste šumarije po narudžbi odgovorne osobe,

- prima uredno prispjelu robu za rad kuhinje - kantine, i istu uredno zadužuje,

- brine o čistoći i higijeni sitnog inventara, ambalaže i prostorija u kojima radi,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog Oglasa, nije predviđen.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

· Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,
 • odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);
 • Obuka za radni stroj za radno mjesto pod rednim brojem 4. Rukovatelj radnim strojem (original ili ovjerena kopija)

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

IX

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

X

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

XI

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena znanstvena zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XII

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XIII

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana njegove objave na web stranici Društva, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIV

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.