BROJ PROTOKOLA: 01/P-814/21

DATUM: 30.03.2021

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-210/2021 od 11.ožujka.2021 godine, člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za

PRAVNE USLUGE

 

I. OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Adresa: Kupres, Splitska b.b.

IDB/JIB: 4281038670003

Telefon: +387/34 274-801

Fax: +387/34 274-800

Web adresa: http://www.hbsume.ba/

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Stjepan Krezo

Telefon: +034/276-516

Fax: +387/34 274-800

e-mail: stjepan.krezo@hbsume.ba

3. Podaci o postupku javne nabave

5.1. Procijenjena vrijednost javne nabave (bez uključenog PDV-a): 49.000,00 KM

5.2. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (robe/usluge/radovi): USLUGE

5.3. Razdoblje na koje se zaključuje ugovor: 24 mjeseca.

5.4. Referentni broj iz Plana nabava : Ugovorno tijelo je donijelo posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave broj: 01/1-210/2021 od 11.ožujka.2021 godine

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

4. Opis predmeta nabave

Predmet ovog postupka je nabavka odvjetničkih usluga na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), članom 7. i 8. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama. Predmet javne nabavke je vršenje odvjetničkih usluga na osnovu potreba ugovornog organa, a koje podrazumijeva sljedeće;

· Pravno zastupanje Ugovornog tijela pred nadležnim sudovima i upravnim organima.

· Pravno savjetovanje u vezi primjene propisa koji se odnose na rad i poslovanje Ugovornog organa .

Oznaka i naziv iz JRJN:

79112000-2 Usluge pravnog zastupanja

5. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabavke definirana je Prilogom 3 – Obrazac za cijenu ponude

6. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je definirana u Prilogu 3 ovog poziva .

7. Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovor za pravne usluge se zaključuje za kontinuirano (višekratno) izvršenje odvjetničkih usluga na period do dvije (2) godine, ili do utroška sredstava planiranih za ove namjene. Ugovorno tijelo zadržava pravo da ne iskoristi (utroši) cjelokupna sredstva (49.000,00 KM) predviđen za predmetnu nabavku, već će to zavisiti od stvarnih potreba ugovornog tijela.

III. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU

8. Osobna sposobnost

Ponuditelj je dužan u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati da:

a) u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) je ispunio obveze u svezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točki a) do d) ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu (Prilog 4) kod nadležnog tijela a koja je sastavni dio ovog javnog poziva . Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuditelja, svaki član skupine dužan je dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuditelj koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza.

U slučaju da ponuditelji imaju zaključen sporazum o reprogramu obveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, izravne i neizravne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije da ponuditelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obveze. Ukoliko je ponuditelj zaključio sporazum o reprogramu obveza ili odgođenom plaćanju obveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obveze i taj ponuditelj neće biti kvalificiran u ovom postupku javne nabave.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuditelj moraju sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže ovim Javnim pozivom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 10 dana, od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuditelj ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude. Naime, izabrani ponuditelj mora ispunjavati sve uvjete u trenutku predaje ponude, u protivnom će se smatrat da je dao lažnu izjavu iz članka 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuditelja, svaki član skupine mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog članka skupine.

Ugovorno tijelo može diskvalificirati ponuditelja iz ovog postupka javne nabave ukoliko može dokazati da je ponuditelj bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obveze u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpilo ugovorno tijelo), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog gospodarskog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

9. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti- u smislu člana 46. Zakona o javnim nabavkama

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa člankom 46. Zakona, ponuditelji su dužni dostaviti dokaz :

a) da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su

sljedeći dokazi:

a) Rješenje nadležne Odvjetničke komore iz koje je vidljivo da je ponuđač registriran za

pružanje predmetnih usluga i isto se obavezno dostavlja uz ponudu kako bi se utvrdilo

da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove točke javnog poziva dostavljaju se u originalu ili kao ovjerena kopija originala. U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove točke javnog poziva ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uvjeta za kvalifikaciju.

10. Ekonomska i financijska sposobnost- u smislu članka 47. Zakona o javnim nabavkama

Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti, sukladno članku 47. ZJN, ponuda će biti odbačena ako nije ispunjen minimalni uvjet:

- da je ponuđač ostvario ukupan prihod za 2019. i 2020. Godinu, minimalno u iznosu od 300.000,00 KM (po svakoj godini).

Ocjena ekonomskog i financijskog stanja ponuđača će se izvršiti na temelju dostavljene popunjene Izjave potpisane od strane ponuđača i ovjerene pečatom ponuđača, koja ne smije biti starija od datuma objave obavijesti za predmetnu nabavu, a dostavlja se u formi utvrđenoj Prilogom 5, i na temelju dostavljenih običnih kopija jednog od sljedećih dokumenata:

- poslovna bilanca, odnosno bilanca uspjeha za 2019 i 2020 godinu , ukoliko je objavljivanje poslovnog bilanca zakonska obveza u zemlji u kojoj je ponuđač registriran. Ako ne postoji zakonska obveza objave bilanca u zemlji u kojoj je registriran ponuđač, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog tijela da je ponuđač ostvario promet za 2019 i 2020 godinu, ili

- godišnja specifikacija dohotka za 2019/2020 godinu

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku ne dužem od deset (10) dana nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata kojima dokazuje ekonomsku i financijsku sposobnost. Dokazi moraju biti zaprimljeni na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog tijela, te za Ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslati.

11. Tehnička i profesionalna sposobnost- u smislu članka 50. Zakona o javnim nabavkama

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uvjete:

a) minimalno 10 godina iskustva u pružanju odvjetničkih usluga;

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se vršiti na osnovu sljedećih dokaza:

a) Potvrda nadležne Odvjetničke komore iz koje jasno proizlazi da ponuđač ima minimalno 10 (deset) godina iskustva u pružanju odvjetničkih usluga;

IV. PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Javnom pozivu. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovim javnim pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Popunjen obrazac za ponudu – Prilog 2

b) Popunjen obrazac za cijenu ponude-Prilog 3

c) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH- Prilog 4;

d) Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. stavak (1) točaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavama- Prilog 5;

e) Pismena izjava ponuditelja iz članka 52 Zakona o javnim nabavama- Prilog 6;

f) Potpisan nacrt ugovora - Prilog 7

g) Običnu kopiju poslovnih bilanca, odnosno bilanca uspjeha za 2019 i 2020 godinu( sukladno točki 10. Tenderske dokumentacije) ili godišnju specifikaciju dohotka za 2019/2020 godinu (kopiju).

h) Potvrdu Odvjetničke komore iz koje jasno proizlazi da ponuđač ima minimalno 10 (deset) godina iskustva u pružanju odvjetničkih usluga (sukladno točki 11. Tenderske dokumentacije)

13. Način dostave ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u ugovornom tijelu, na adresi navedenoj u javnom pozivu, do datuma i vremena navedenog u javnom pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuditelju.

Ponude se predaju na protokol ugovornog tijela ili putem pošte, na adresu ugovornog tijela, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno:

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Kupres, Splitska b.b.

PONUDA ZA NABAVU PRAVNIH USLUGA

Broj nabave: 01/P-814/21

NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Jamstvo kao dio ponude se ne numerira. Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u Javnom pozivu

14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Ne dopuštaju se alternativne ponude.

15. Obrazac za cijenu ponude (Prilog 3)

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Ponuđač je dužan popuniti Obrazac za cijenu ponude, u skladu sa uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu.

16. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabave podijeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojkama i slovima.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obvezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom ( bez PDV-a).

Ukoliko ponuditelj nije u PDV obveznik, ne iskazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Posebno se iskazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora ( cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

17. Provođenje pregovora

 

Ugovorno tijelo nakon što zaprimi ponude provesti će pregovaranje sa ponuditeljima sukladno članku 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Predmet pregovaranja je:

- način izvršenja,

- cijena (popust na utvrđenu odvjetničku tarifu)

- posebnosti tehničke specifikacije,

- uvjeti izvršenja na temelju navedenih zahtjeva.

18. Kriterij za dodjelu ugovora

Nije primjeren.

Ocjena ponuda će se izvršiti sukladno članku 10. Stavak 2. i 3. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

19. Rok važenja ponude

Razdoblje važenja ponude traje 90 (slovima: devedeset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u Javnom pozivu.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Javnom pozivu, ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu sukladno članku 60. stavak (1) Zakona.

Ugovorno tijelo zadržava pravo da pismenim putem traži suglasnost za produljenje roka važnosti ponude. Ukoliko ponuditelj ne dostavi pismenu suglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog tijela, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem tijeku postupka javne nabave.

U slučaju da se tražilo i jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuditelj koji je dao suglasnost za produljenje razdoblja važenja ponude, dužan je osigurati i produljenje jamstva za ozbiljnost ponudu.

20. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorno tijelo će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20). U svrhu poređenja ponuda, Ugovorno tijelo će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% za ugovore koji se dodjeljuju u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021.godine.

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, Ugovorno tijelo će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.“

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH, i koja su registrirana u skladu sa zakonima BiH, i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Domaćom ponudom smatra se i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrirana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrirano u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama roba najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba ima porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora

su rezidenti iz BiH.

Ponuđač je dužan izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu. Ponuđač navedenu izjavu daje pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću. Ukoliko ponuđač ne odabere nijednu od ponuđenih opcija smatra se da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 1. Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa spomenutom Odlukom.

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u BiH, osnovane u skladu sa zakonima BiH, u kojima najmanje 50 % radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora su rezidenti iz BiH.

21. Mjesto, datum i vrijeme za primitak ponuda

Ponude se dostavljaju na način definiran u točki 12. ovog javnog poziva i to:

Ugovorno tijelo: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Ulica i broj: Kupres, Splitska b.b.

Soba broj: Dvorana za sastanke u prizemlju ugovornog tijela

Datum: 14. travanj, ‎2021. Godine.

Vrijeme do kada se primaju ponude: 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za primitak ponuda se vraćaju neotvorene ponuditeljima. Ponuditelji koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog u Javnom pozivu.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorno tijelo: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Ulica i broj: Kupres, Splitska b.b.

Soba broj: Dvorana za sastanke u prizemlju ugovornog tijela

Datum: 14. travanj, ‎2021. Godine.

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za primitak ponuda:12:10 sati.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za primitak ponuda, ponuditelj može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj kuverti, na isti način navede sve podatke sadržane u točki 12. ovog javnog poziva, i to:

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Kupres, Splitska b.b.

 

PONUDA ZA NABAVU PRAVNIH USLUGA

Broj nabave: 01/P-814/21

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani kuverte ponuditelj je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Ponuditelj može do isteka roka za primitak ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obvezno navođenje predmeta nabave i broja nabave, i to najkasnije do roka za primitak ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za primitak ponuda.

U skladu sa članom 7. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama Javni poziv za dostavu ponuda objavit će se na web stranici ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES ( www.hbsume.ba )

V. PRILOZI:

Prilog 1 –Popis dostavljene dokumentacije

Prilog 2 - Obrazac za ponudu

Prilog 3 - Obrazac za cijenu ponude

Prilog 4 - Izjave iz članka 45.

Prilog 5 - Izjave iz članka 47.

Prilog 6 - Obrazac izjave iz članka 52. Zakona

Prilog 7 - Nacrt ugovora

Predsjednik povjerenstva za javnu nabavu

Stjepan Krezo mag.iur.