Broj: 01/P-961/2 1

Datum: 20.4.2021. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-247-3/2021. od 19. ožujka 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

  1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 27. travnja 2021. godine (utorak) .

 

  1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

1.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Hrbljine-Kujača

   
   

Odjel 139 a,b

   

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 69

 

J/S

F

9,54

178

Obavezuje se izvući

1.431,12 m³

PT I

452,09

122

Cijena izvođenja radova

25,79 KM/m³

PT II

997,28

106

   

PT III

440,60

88

   

RUDNO

109,33

51

   

Σ

2.008,84

     

 

2.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Hrbljine-Kujača

   
   

Odjel 137, 138

   

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 79

 

J/S

F

17,65

178

Obavezuje se izvući

1.069,30 m³

PT I

832,28

122

Cijena izvođenja radova

21,90 KM/m³

PT II

1.781,41

106

   

PT III

698,14

88

   

RUDNO

136,57

51

   

Σ

3.466,05

     

 

3.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Hrbljine-Kujača

   
   

Odjeli 13

   

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

0,65

178

   

PT I

104,61

122

   

PT II

338,83

106

   

PT III

174,25

88

Radni dani 81

 

RUDNO

41,89

51

   

Bijeli bor

F

1,85

158

   

PT I

340,15

113

   

PT II

1.161,13

93

Obavezuje se izvući

1.739,15 m³

PT III

628,13

73

Cijena izvođenja radova

23,85 KM/m³

RUDNO

257,98

50

   
 

Σ

3.049,45

     

 

4.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Mliništa-Paripovac

   
   

Odjel 16 i 20

     
           

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 67

 

J/S

F

16,68

178

Obavezuje se izvući

530,65 m³

PT I

499,94

122

Cijena izvođenja radova

41,20 KM/m³

PT II

863,08

106

   

PT III

407,75

88

   

RUDNO

61,07

51

   

Σ

1.848,52

     
           

 

5.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Mliništa-Paripovac

   
   

Odjel 28

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 73

 

J/S

F

57,77

178

Obavezuje se izvući

1.564,36 m³

PT I

1.189,49

122

Cijena izvođenja radova

25,05 KM/m³

PT II

1.254,55

106

   

PT III

578,94

88

   

RUDNO

94,58

51

   

Σ

3.175,34

     

 

6.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Bunarić

   
   

Odjel 55

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 84

 

J/S

F

61,81

178

Obavezuje se izvući

1.402,17 m³

PT I

1.321,12

122

Cijena izvođenja radova

24,56 KM/m³

PT II

1.452,70

106

   

PT III

643,35

88

   

RUDNO

148,41

51

   

Σ

3.627,40

     

 

7.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Bunarić

   
   

Odjel 42 a,b

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 67

 

J/S

F

49,13

178

Obavezuje se izvući

1.086,73 m³

PT I

1.019,65

122

Cijena izvođenja radova

23,00 KM/m³

PT II

1.233,61

106

   

PT III

578,21

88

   

RUDNO

163,24

51

   

Σ

3.043,85

     

 

 

8.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Šator

   
   

Odjel 66 a,b

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 82

 

J/S

F

13,43

178

Obavezuje se izvući

2.480,39 m³

PT I

554,35

122

Cijena izvođenja radova

24,10 KM/m³

PT II

1.153,90

106

   

PT III

510,63

88

   

RUDNO

144,68

51

   

Σ

2.376,99

     

 

9.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Šator

   
   

Odjel 61 a,b

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 50

 

J/S

F

5,98

178

Obavezuje se izvući

532,31 m³

PT I

324,78

122

Cijena izvođenja radova

29,02 KM/m³

PT II

770,90

106

   

PT III

345,28

88

   

RUDNO

50,44

51

   

Σ

1.497,38

     

 

10.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Šator

   
   

Odjel 29 a,b

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 89

 

J/S

F

43,38

178

Obavezuje se izvući

2.808,48 m³

PT I

1.429,76

122

Cijena izvođenja radova

20,19 KM/m³

PT II

2.463,97

106

   

PT III

994,77

88

   

RUDNO

190,68

51

   

Σ

5.122,56

     

 

 

11.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Staretina-Golija

   
   

Odjel 102 a,b

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 90

 

J/S

F

22,20

178

Obavezuje se izvući

1.644,11m³

PT I

1.122,03

122

Cijena izvođenja radova

26,32 KM/m³

PT II

2.732,80

106

   

PT III

1.200,91

88

   

RUDNO

210,27

51

   

Σ

5.288,22

     

 

12.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Staretina-Golija

   
   

Odjel 80 a

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 61

 

J/S

F

15,41

178

Obavezuje se izvući

923,30 m³

PT I

581,19

122

Cijena izvođenja radova

20,72 KM/m³

PT II

1.083,08

106

   

PT III

423,89

88

   

RUDNO

77,06

51

   

Σ

2.180,63

     

 

13.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Staretina-Golija

   
   

Odjel 126

     

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Radni dani 77

 

J/S

F

35,14

178

Obavezuje se izvući

1.896,36 m³

PT I

1.013,74

122

Cijena izvođenja radova

23,66 KM/m³

PT II

1.495,89

106

   

PT III

595,46

88

   

RUDNO

140,80

51

   

Σ

3.281,03

     

 

 

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti cca 60% količine izračunate po kriterijima za izračun raspodjele i količine drvnih sortimenata. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnim isporukom za 2021. godine. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota, a Kupac će plaćati robu po ponuđenim(cijena koju je ponudio Kupac) cijenama za predviđene sortimente a koje ne mogu biti niže od planiranih cijena.

Kontakt telefon:

  • Šumarija Glamoč 034/272-213; kontakt osoba – upravitelj Ivica Kasalo, dipl. ing. DT.
  1. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvijete:

1. Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2. da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3. da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

1. Da su zaključili kupoprodajni ugovor za jelu/smreku (J/S) za 2021. godinu za licitirane drvne sortimente.

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno u kojoj se grupi nalaze (stupanj finalizacije) proizvoda tog kupca.

 

Kupac je dužan uplatiti jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

LOT1: 10.345,67 KM

LOT2: 18.095,53 KM

LOT3: 13.586,56 KM

LOT4: 9.722,23 KM

LOT5: 17.207,67 KM

LOT6: 19.517,43 KM

LOT7: 16.155,64 KM

LOT8: 12.232,43 KM

LOT9: 7.768,00 KM

LOT10: 27.029,88 KM

LOT11: 27.345,99 KM

LOT12: 11.484,35 KM

LOT13: 17.403,84 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana kao i onima koji premaše cca. 60% izračunatih količina po kriterijima za dodjelu količina za ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom za 2021. godinu sa odgođenim plaćanjem drvnih sortimenata uplaćene jamstvo bit će vraćeno za lot/lotove od kojih odustanu isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije. Kupci koji na dan licitacije imaju dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 27. travnja 2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

  1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do 27. travnja 2021. godine do 10:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5% od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Potencijalni ponuditelji koji nemaju zaključen ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2021. godini nisu u mogućnosti sudjelovati na licitaciji te će njihove ponude biti odbačene.

  1. Predavanje ponuda

Zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 27. travnja 2021. godine do 10:00 sati.

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). Svi zainteresirani kupci koji žele sudjelovati na javnom otvaranju dužni su se pridržavati zaštitnih mjera i posjedovati propisanu opremu. Otvaranje će se održati 27. travnja 2021. godine u 11:00 sati u dvorani za sastanke u prizelju upravne zgrade Društva.

  1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

  1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2021. godine (vrijedi za sve LOT-ove).

Ugovorne strane će prilikom zaključivanja ugovora definirati rokove početka izvođenja usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kao i dinamiku kako usluga sječe tako i preuzimanja drvnih sortimenta. Za usluge sječe je predviđen potreban broj radnih dana za svaki pojedini odjel, ukoliko Kupac premaši potreban broj radnih dana za pojedini lot Prodavatelj može jednostrano raskinuti ugovor.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po gore navedenim kriterijima. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

  1. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić