Broj: 01/P-883/2 1

Datum: 9.4.2021. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-247-2/2021. od 19. ožujka 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata bukve putem licitacije

 

  1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 29. travnja 2021. godine (četvrtak).

 

  1. Predmet licitacije

 

1.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Bunarić

   
   

Odjel 4a

 

Radni dani 62

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

175 KM/m³ trupac za ljuštenje

 

Bukva

F

39,80

233

Obavezuje se izvući

2.592,90 m³

PT I

70,54

109

Cijena izvođenja radova

34,45 KM/m³

PT II

170,45

91

   

PT III

306,62

70

   

Σ

588,00

     

 

2.

 

Šumarija Glamoč

   
   

G. J. Bunarić

   
   

Odjel 65/1

 

Radni dani 85

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

175 KM/m³ trupac za ljuštenje

 

Bukva

F

60,95

233

Obavezuje se izvući

4.271,71 m³

PT I

106,16

109

Cijena izvođenja radova

26,38 KM/m³

PT II

277,14

91

   

PT III

443,73

70

   

Σ

887,99

     
         

 

3.

 

Šumarija B. Grahovo

   
   

G. J. Jadovnik-Grahovo

   
   

Odjel 172

 

Radni dani 67

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

175 KM/m³ trupac za ljuštenje

 

Bukva

F

11,04

233

Obavezuje se izvući

2.772,84 m³

PT I

32,99

109

Cijena izvođenja radova

25,78 KM/m³

PT II

156,04

91

   

PT III

546,04

70

   

Σ

746,11

     

 

4.

 

Šumarija Drvar

   
   

G. J. Klekovača-Drvar

   
   

Odjel 35

 

Radni dani 71

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

175 KM/m³ trupac za ljuštenje

 

Bukva

F

38,64

233

Obavezuje se izvući

3.294,95 m³

PT I

82,80

109

Cijena izvođenja radova

24,17 KM/m³

PT II

201,01

91

   

PT III

248,09

70

   

Σ

561,53

     

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti cca 100% količine dodijeljene kupoprodajnim ugovorom za bukvu. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnim isporukom. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota.

Kontakt telefon:

- Šumarija Drvar 034 820-051;kontakt osoba – upravitelj Mladen Kukolj, dipl. ing. šum.

- Šumarija Glamoč 034/272-213;kontakt osoba-upravitelj Ivica Kasalo, dipl. ing. DT

- Šumarija B. Grahovo 034/850-056;kontakt osoba-upravitelj Tomislav Pejaković, dipl. ing. šum

  1. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2. da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3. da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

1. Da su zaključili kupoprodajni ugovor za bukvu u 2021. godini.

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno u kojoj se grupi nalaze (stupanj finalizacije) proizvoda tog kupca.

Kupac je dužan uplatiti jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

LOT1: 2.696,83 KM

LOT2: 4.102,68 KM

LOT3: 2.929,53 KM

LOT4: 2.684,32 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana kao i onima koji premaše cca. 100% izračunatih količina po kriterijima za dodjelu količina za ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom za 2021. godinu sa odgođenim plaćanjem drvnih sortimenata uplaćene jamstvo bit će vraćeno za lot/lotove od kojih odustanu isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije. Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 29. travnja 2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

  1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do29. travnja 2021. godine (petak) do 10:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5% od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

  1. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju drvnih sortimenta bukve“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 29. travnja 2021. godine. (četvrtak) do 10:00 sati.

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). Svi zainteresirani kupci koji žele sudjelovati na javnom otvaranju dužni su se pridržavati zaštitnih mjera i posjedovati propisanu opremu. Otvaranje će se održati 29. travnja 2021. godine u 11:00 sati u dvorani za sastanke u prizelju upravne zgrade Društva.

  1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

  1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u predviđenim rokovima za svaki od lot-ova.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po kupoprodajnom ugovoru. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

  1. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić