Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 01.06.2021.god.(utorak) u Livnu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Sjednici su prisustvovali:

1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH

2. Albert Kokić, dipl.ing.šum. - Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD FBiH

3. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

5. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

7. Robert Primorac, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH

8. Slavica Perlić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

9. Marko Zorić, mag.nov. -Tajnik HŠD FBiH

 

D n e v n i  r e d

  1. Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za 2020.godinu

(Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2020.god. bilanca uspjeha na dan 31.12.2020.god. izvješće o gotovinskim tokovima za 2020. godinu )

  1. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD u F BiH za 2020.god.
  2. Program rada HŠD u F BiH za 2021. godinu
  3. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD u F BiH za 2021.godinu.
  4. Razno.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

1. Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za 2020.godinu

(Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2020.god. bilanca uspjeha na dan 31.12.2020.god. izvješće o gotovinskim tokovima za 2020. godinu)

Predsjednik Petar Gelo je predstavio financijsko izvješće i bilancu uspjeha.

Društvo je likvidno i posluje pozitivno.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD u F BiH za 2020.god.

Predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić je podnio izvješće NO.

Zaključci:

1.Materijalno – financijsko poslovanje HŠD u F BiH , za razdoblje od 01.01.2020 - 31.12.2020. godine vršeno je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i nije bilo nepravilnosti u radu.

2.Nadzorni odbor na Materijalno – financijsko poslovanje HŠD u F BiH, za razdoblje od 01.01.2020 - 31.12.2020. godine daje pozitivno mišljenje.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Program rada HŠD u F BiH za 2021. godinu

Prisutni su raspravljali o planu rada za 2021 god., a najviše o stručno-edukativnoj ekskurziji i o članarinama za 2021.godinu.

Zaključci:

-Tajnik Marko Zorić će sa predsjednicima podružnica revidirati članstvo.

-Članarina za 2021.god. će iznositi 40 KM (2X20 KM)

-Predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić će u narednom razdoblju kontaktirati i prikupiti ponude za stručno-edukacijsku ekskurziju koja bi trebala biti u 9 om mjesecu, a putovalo bi se u Mađarsku.

Treća točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

4.Financijski plan prihoda i rashoda HŠD u F BiH za 2021.godinu.

Predsjednik Petar Gelo je predstavio planirane prihode i planirane rashode za 2021 godinu.

Planirani prihodi su 19 202,00 KM, a planirani rashodi 19 190,00 KM.

Četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

5. Razno

Tekuća pitanja.

Radni sastanak je završio u 13.00 h.

TAJNIK HŠD u FBiH

Marko Zorić, mag.nov.

hsd_radni_sastanak_livno_2.6.2021.jpg