Broj: 01/P-1493/2 1

Datum: 11.6.2021. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-534/2021. od 9. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 21. lipnja 2021. godine (ponedjeljak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT1.

Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Drvar Odjel 55/1

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

58,08

178

PT I

1.332,63

122

PT II

1.444,67

106

PT III

602,04

88

RUDNO

123,68

51

Σ

3.561,11

 

Obavezuje se izvući: 2.425,80

Cijena izvođenja radova: 23,57 KM/m³

Potreban broj radnih dana: 101

 

LOT2.

Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac Odjel 83

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

4,43

178

PT I

560,86

122

PT II

1790,14

106

PT III

821,24

88

RUDNO

303,88

51

Σ

3.480,53

 

Obavezuje se izvući: 3.249,28

Cijena izvođenja radova: 29,38 KM/m³

Potreban broj radnih dana: 112

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti cca 60 % količine izračunate po kriterijima za izračun raspodjele i količine drvnih sortimenata. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnim isporukom za 2021. godine. Ukoliko pojedini kupci nisu u mogućnosti pojedinačno udovoljiti uvjetima natječaja isti mogu ujediniti kapacitete i kumulativno (zajedno) udovoljiti natječajnim uvjetima. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota. Kupci koji su na prethodnim natječajima ispunili propisane postotke vlastitih ugovora ne mogu sudjelovati na licitaciji.

Kontakt telefon:

- Šumarija Drvar 034 820-051; kontakt osoba – upravitelj Mladen Kukolj, dipl. ing. šum.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2. da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3. da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Ukoliko ponudu dostavlja skupina kupaca, svaki član skupine je dužan ispunjavati opće uvjete.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

1. Da su zaključili kupoprodajni ugovor za jelu/smreku (J/S) za 2021. u količini koja je nužna da bi aplicirali na natječaj.

Ukoliko ponudu dostavlja skupina kupaca, svi članovi skupine su dužni kumulativno (zajedno) ispuniti posebne uvjete. Neće se razmatrati ponude grupe kupaca ukoliko svaki od članova grupe nema zaključen ugovor sa prodavateljem.

Kupac je dužan uplatiti jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

LOT1: 19.267,06 KM

LOT2: 17.336,76 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana kao i onima koji premaše cca. 60% izračunatih količina grupa kupaca (količina svih članova grupe) po kriterijima za dodjelu količina za ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom za 2021. godinu sa odgođenim plaćanjem drvnih sortimenata uplaćene jamstvo bit će vraćeno za lot/lotove od kojih odustanu isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije. Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 21. lipnja 2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do21. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) do 10:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5% od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 21. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). Svi zainteresirani kupci koji žele sudjelovati na javnom otvaranju dužni su se pridržavati zaštitnih mjera i posjedovati propisanu opremu. Otvaranje će se održati 21. lipnja 2021. godine u 11:00 sati u dvorani za sastanke u prizelju upravne zgrade Društva.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem (ovlaštenim predvodnikom grupe ponuditelja) zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Kupac će prilikom zaključivanja ugovora sa prodavateljem odrediti najkasniji datum ulaska u odjel s tim da je dužan voditi računa o radnim danima predviđenim za svaki LOT i krajnjem roku za sve usluge i preuzimanje robe a to je 31.12.2021. godine. Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača usluga koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u predviđenim rokovima za svaki od lot-ova.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po kupoprodajnom ugovoru. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

9. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić