Broj: 01/1- 1828/2021

Kupres, 9. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 271. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) članka 8. stavak 1. alineja 4. i članka 26. stavak 1. alineja 1. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i 34/03), članka 84. stavak 2. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 15/21), članka 5. i 6a Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, te Odluke Nadzornog odbora ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: NO-578/21 od 18. lipnja 2021. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres

 

Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Nadzorni odbor vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini društva.

U Odbor za reviziju ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres biraju se 3 (tri) člana, jedan član predsjednik i dva člana, od kojih najmanje 1 (jedan) član Odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora.

Mandat članova Odbora za reviziju je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora sukladno Zakonu.

Dužnosti članova Odbora za reviziju utvrđene su u članku 28. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH, Statutom, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju ovu oblast.

Naknada za obavljanje poslova članovima Odbora za reviziju isplaćivat će se sukladno Odluci Skupštine ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Obveze i odgovornosti Odbora za reviziju

Odbor za reviziju ima obvezu i odgovornost:

- imenovati vanjskog revizora;

- imenovati direktora odjela za internu reviziju temeljem javnog natječaja za izbor tehnički najkvalificiranijeg kandidata, ukoliko generalni revizor nije upoznao društvo sa namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor obaviješten o razrješenju osobe na toj poziciji;

- razmotriti godišnju strategiju rizika i plana revizije u kojima su prikazane pojedinosti u svezi rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigirana;

- osigurati da odjel interne revizije izvrši svoj posao sukladno sa planom revizije;

- osigurati da interne kontrole u društvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno;

- podnositi Nadzornom odboru sažeta mjesečna izvješća o svojim sastancima svakog mjeseca;

- konsultirati se sa generalnim revizorom oko neovisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno ocjenjivanje odjela za reviziju svake dvije do tri godine;

- osigurati da odjel interne revizije obavlja svoje obveze sukladno međunarodnim revizorskim standardima.

Uvjeti

Kandidati za člana Odbora za reviziju Društva trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

OPĆI UVJETI

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja;

4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),

5. da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću člana Odbora za reviziju i to 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne prije datuma objavljivanja natječaja,

6. da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Odbora za reviziju,

7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;,

8. da nije član tijela zakonodavne i izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» broj: 70/08) ,

9. da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, niti zaposlenik Društva,

10. da nema direktni ili indirektni financijski interes u Društvu.

POSEBNI UVJETI

1. da ima završenu visoku stručnu spremu VSS - VII/1 ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke;

2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 (tri) godine u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme;

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

1. kraći životopis

2. adresu

3. kontakt telefon

Uz pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca,

3. uvjerenje o prebivalištu (CIPS) ne starije od 3 (tri) mjeseca ,

4. ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja, a za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva,

5. uvjerenje o radnom iskustvu u struci od poslodavca nakon stjecanja VSS,

6. izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela o ispunjavanju općih uvjeta pod točkama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

7. Certifikat ovlaštenog revizora ukoliko isti posjeduju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Osobni podaci o podnositeljima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01).

Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnositelja prijava nisu povjerljive u smislu zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj:32/01).

Odabir kandidata

U postupku konačnog izbora, uzet će se između ostalog u obzir i slijedeće: posjedovanje

radne, komunikativne i organizacijske sposobnosti, poznavanje propisa koji uređuju poslovanje gospodarskih društava, preporuka ranijih poslodavaca, certifikati, certifikat ovlaštenog revizora, priznanja i slično iz predmetne oblasti.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Natječaj za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list“, u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na web stranici Društva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Službenim novinama F BiH“.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom «Prijava na natječaj za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju» - ne otvarati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl. iur.