Broj: 01/1-2047/21.

Datum: 29. srpnja 2021.

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o rada ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01/1-672/21 od 21. srpnja .2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radno mjesto:

1. Savjetnik za kadrovske poslove (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, ured direktora.

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz točke I, je da je osoba koje se prijavljuje na Natječaj:

  • navršila 18 godina života;
  • da je državljanin BiH,
  • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
  • Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Savjetnik za kadrovske poslove (1 izvršitelj) ;

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, ured direktora;

Potrebna kvalifikacija: VII/1. završen pravni fakultet ili ekonomski fakultet ili ekvivalent drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa ostvarenih 300 ECTS bodova

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva u struci koja se traži;

Posebni uvjeti: Ne.

KRATAK OPIS POSLOVA

1. Radno mjesto: Savjetnik za kadrovske poslove -(točka III-1 oglasa)

Savjetnik za kadrovske poslove obavlja sljedeće poslove:

- Prati zakonske propise iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog osiguranja, mirovinsko invalidskog osiguranja.

- Savjetuje direktora i izvršne direktore kod donošenja odluka vezanih za reguliranje radnih odnosa.

- Savjetuje direktora i izvršne direktore kod donošenja pravilnika o radu, izmjena i dopuna istog,

- I druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredan direktor.

IV

Probni rad za radno mjesto iz točke I ovog Oglasa, nije predviđen.

V

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
  • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
  • Diploma visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja i smjera, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju), a za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6.travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva;
  • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima, odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

Uvjerenje o osiguranju se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano visoko obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XII

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana njegove objave na web stranici Društva, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.