Broj: 01/P-2177/21.                                                                           

Datum: 17.8.2021. god.

 

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), odluka uprave 01/1-776/2021., 01/1-777/2021 01/1-778/2021. od 6. kolovoza 2021. godine ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

 1. PREDMET NABAVE
 • Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata na temelju potreba ugovornog tijela iskazanih u ovom Pozivu.
 • Procijenjena vrijednost nabave je 651.417,38 KM.
 • Mjesto izvršenja usluga je u šumariji Drvar, Tomislavgrad i Livno.
 • Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelje šumarija. punu verziju projekta može naći u Šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.
 • Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja obavijestiti o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje nositelju ugovora. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.
 • Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, smatra se da je rok važenja ponude 60 dana.
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude, traži se!
 • Jamstvo za urednu provedbu ugovora, traži se i iznosi 10% vrijednosti ugovora.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati na slijedećim lot-ovima:

 

Lot

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

KM/m3

Datum početka obračuna (radnih dana)

Rok završetka

(radni dani)

Procijenjena vrijednost LOT-a  (KM)

Jamstvo na ponudu (KM)

    1.           

Drvar

Osječenica-Drvar

47a

1.142,58

384

30,10

8 dana od potpisa ugovora

36

34.397,37

Ne traži se!

    2.           

Drvar

Klekovača-Drvar

37

3.512,74

631

23,20

8 dana od potpisa ugovora

67

81.495,56

Ne traži se!

    3.           

Drvar

Klekovača-Repovac

27

10.854,45

1.071

30,54

8 dana od potpisa ugovora

122

331.494,90

4.972,42

    4.           

Tomislavgrad

Vran planina

37 a

873,26

432

27,77

8 dana od potpisa ugovora

25

24.250,43

Ne traži se!

    5.           

Livno

Golija

90

4.159,67

670

33,44

8 dana od potpisa ugovora

75

139.099,36

2.086,49

    6.           

Livno

Golija

95

1.452,33

480

28,01

8 dana od potpisa ugovora

36

40.679,76

Ne traži se!

 1. JAMSTVO

JAMSTVOTraži se i iznosi za LOT 3: 4.972,42 KM, LOT 5: 2.086,49 KM. Jamstvo za urednu provedbu ugovora, TRAŽI SE, IZNOSI 10% od vrijednosti ugovora, predaje u roku od 5 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za urednu provedbu ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavim. U tom slučaju ugovorno tijelo će DOSTAVITI prijedlog ugovora onome ponuditelju čija je ponuda na rang-listi odmah iza ponude najuspješnijeg ponuditelja.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Ugovorno tijelo, zadržava pravo da odbije ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama i koji ima dugovanja prema poduzeću, kao i u slučaju teškog profesionalnog propusta što se dokazuje:

 • pravosnažnom sudskom odlukom,
 • ispravom o naplaćenoj ugovornoj kazni,
 • reklamacije korisnika, ako iste nisu otklonjene u ugovorenom roku,
 • izjava o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjenja u skladu sa propisima o obligatornim odnosima
 • dokaz o angažiranju na izvršenju ugovora osoba koje nisu označene u ponudi kao podugovaratelji, odnosno članovi grupe ponuditelja.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

 1. Obrazac za ponudu
 2. Obrazac za cijenu ponude
 3. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za izvršenje usluga u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije. Rješenje se prilaže prilikom potpisa ugovora (ponuditelji koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije).
 4. Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH,
 5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br. 39/14”), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.
 6. Nacrt ugovora koji mora biti popunjen.
 7. Izjava o podugovaranju (ukoliko ponuditelj planira podugovarati poslove)

Dokumentacija iz točki 1,2,4,5,6 i 7(ukoliko se radi o podugovaranju) treba se predati najkasnije do 31‎.8‎.2021‎. godine, do 9:00 sati, a obrasci iz točke 1, 2, 4, 5, 6 i 7 mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća.

 1. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela – adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot () (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

 

Rok za dostavljanje ponuda je 31‎.8‎.2021‎‎. godine, do 11:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 31‎.8‎.2021‎‎. godine do 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 31‎.8‎.2021‎. godine u 11:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

 1. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena ˝.

 1. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana. Ponuditelj kojemu bude dodijeljen ugovor obvezan je dostaviti  dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. u roku od 5 dana od dana zaprimanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuditelj ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 31‎.8‎.2021‎. godine do 8:30 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: nikola.perkovic@hbsume.ba, kontakt osoba: Nikola Perković, telefon: 063/485-455.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi. Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Josip Madunić