Broj: 01/P-2249/21

Datum: 25. kolovoza 2021. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-775/2021. od 6. kolovoza 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 3. rujna 2021. godine (petak).

 

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

Šumarija Glamoč, G. J. Bunarić, Odjel 93b

 

1.

Šumarija Glamoč

G. J. Bunarić

Odjel 93b

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

PT I

0,33

122

PT II

1,32

106

PT III

0,87

88

RUDNO

0,47

51

Bukva

PT I

0,64

109

PT II

3,91

91

PT III

106,42

70

OGRJEV

547,24

40

Σ

826,87

 

Kupac se obavezuje za prodavatelja izvršiti usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata u količini 170,00 m³. Cijena izvođenja usluga 15,00 KM/m³

Kontakt telefon:

- Šumarija Glamoč 034/272-379; kontakt osoba – upravitelj šumarije Sabahudin Ćupo;

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu platiti kupljene sortimente u roku od 5 dana i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za odjele za koji daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D. 186 201 0310 642 375

= 3.004,52 KM; na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni odjel

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije.

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 3. rujna 2021. godine u 11:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

- Licitirati se može isključivo za LOT-ove za koje je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ( www.hbsume.ba ).

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 % (3.004,52 KM)

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci) (za pravne osobe)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2021. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2021. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 3. rujna 2021. godine.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 3. rujna 2021. godine u 11:10 sati , u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena .

7. Zaključivanje ugovora

 Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti u roku od 5 dana od dana preuzimanja drvnih sortimenata. Kupac je obavezan završiti usluge na sječi, izradi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2021. godine.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku 30 dana od dana završetka radova.

8. Pravna pouka

 Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Josip Madunić