ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o.

K U P R E S

Broj: 01/1-2372/2021

Kupres, 8. rujna 2021. godine

Na temelju članka 247. Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15), članka 8. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH, broj: 8/05, 81/05, 81/08, 22/09, 109/12) članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03), članka 5. i 6. Statuta ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, članka 3. i 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, i Odluke Skupštine ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, broj: S-834/2021 od 31. kolovoza 2021. godine , ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.Kupres

 

Predmet javnog natječaja

 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.

Nadzorni odbor čini 5 (pet) članova koje po raspisanom javnom natječaju imenuje i razrješava Skupština Društva.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za predsjednika ili člana Nadzornog odbora .

Opis pozicije

Nadzorni odbor društva ima slijedeće mjerodavnosti:

- nadzire poslovanje društva;

- usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja;

- nadzire rad uprave društva, te odobrava odluke strateškog karaktera;

- priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini;

- priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini;

- predlaže Skupštini imenovanje i razrješenje članova Odbora za reviziju;

- razmatra provedbene propise za postupak nabave i nadzire njegovo provođenje;

- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;

- predlaže način pokrića gubitka;

- imenuje i razrješava članove Uprave sukladno postupcima utvrđenim ovim Statutom i važećim propisima;

- daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene Zakonom o javnim poduzećima;

- daje upute direktoru za provođenje preporuka u svezi sa uočenim nepravilnostima;

- usvaja izvješće Uprave o poslovanju za polugodišnji i godišnji obračun, sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem o reviziji;

- podnosi Skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i Plan poslovanja za slijedeću poslovnu godinu u okviru postojećeg plana i revidiranog plana.

- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva;

- nadzire upravu u provođenju preporuka danih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;

- organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i financijskih izvješća u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH iz kojih je vidljiv financijski položaj društva radi davanja na uvid svim osobama koje imaju legitiman interes za poslovanje društva;

- sustavno nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja društva;

- redovito obavještava Skupštinu o svom radu;

- sudjeluje u radu Skupštine bez prava glasa;

- usvaja godišnji i trogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirane planove poslovanja

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o javnim poduzećima.

Uvjeti

Kandidati za člana Nadzornog odbora moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

1. Opći uvjeti:

1. da je državljanin BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja;

4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH);

5. da nije osuđivan za kazneno djelo i prekršaj nespojivo sa dužnošću člana u Nadzornom odboru i to 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne prije datuma objavljivanja natječaja;

6. da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora

7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

8. da nije član tijela zakonodavne i izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH («Službene novine F BiH» broj 70/08)

9. da nije osoba koju isključuju odredbe Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije“ broj: 8/05, 81/05,81/08, 22/09 i 109/12);

10. da nije u sukobu interesa u osobnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kojem aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora,

11. da nije predsjednik ili član Nadzornog odbora drugog društva, niti predsjednik ili član Uprave društva.

Posebni uvjeti:

- Visoka stručna sprema VSS - VII/1 stupanj stručne spreme, ili visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

- Viša stručna sprema VŠS – VI stupanj stručne spreme.

- Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme

- Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja više stručne spreme.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

1. stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

2. sposobnosti tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti društva;

3. prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira;

4. sposobnost odlučnog i nepristranog donošenja odluka;

Prijave kandidata trebaju sadržavati:

- kraći životopis

- adresu

- kontakt telefon

Uz pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci;

- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 (tri) mjeseca (CIPS);

- ovjerenu kopiju diplome, a za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva ;

- uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS, VŠS (od poslodavca ili Zavoda za MIO - listing uz obvezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja, kako bi se moglo utvrditi da li je kandidat radio na poslovima VSS, VŠS, i koliko dugo);

- izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela o ispunjavanju općih uvjeta iz točke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Svi dokumenti moraju biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog tijela.

Osobni podaci o podnositeljima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01).

Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnositelja prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj:32/01).

Odabir kandidata

Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora utvrdit će povjerenstvo imenovano od Skupštine Društva, a odluku o konačnom imenovanju donijet će Skupština Društva.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list“, u „Službenim novinama Federacije BiH „ i na web stranici Društva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u «Službenim novinama F BiH».

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom:

„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres- NE OTVARAJ“.

Na poleđini kuverte potrebno je navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl.iur.