Datum: 10.09.2021.god

Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 09.09.2021.god.(četvrtak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Jezero.

Sjednici su prisustvovali:

1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH

2. Albert Kokić, dipl.ing.šum. - Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD FBiH

3..Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

5. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH

6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

7..Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

8. Slavica Perlić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH

9.Marija Zadro, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH

10.Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Skupštine HŠD FBiH

11.Marko Vrgoč, ing.prom.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH

12. Marko Zorić, mag.nov. -Tajnik HŠD FBiH

 radni-sastanak-hsd-09.09.2021-2.jpg

 

D n e v n i  r e d

  1. Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za prvu polovicu 2021.godine
  2. Izvješće o planiranoj stručnoj ekskurziji u Mađarsku.
  3. Nabavka Božićnih poklona za članove.
  4. Razno.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

1.Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za prvu polovicu 2021.godine

Predsjednik Petar Gelo je predstavio financijsko izvješće i bilancu uspjeha.

Društvo je likvidno i posluje pozitivno.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2.Izvješće o planiranoj stručnoj ekskurziji u Mađarsku.

Zbog stanja sa Corona virusom odgađa se putovanje u Mađarsku.

Ako se situacija sa virusom popravi putovanje će se održati u prvoj polovici 2022.godine.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Nabavka Božićnih poklona za članove.

Prijedlog je da se za Božić 2021.godine kupuju 2 poklona, a članovi će moći izabrati koji poklon žele.

Jedan poklon su štapovi za planinarenje, a drugi dukserica sa logom i natpisom HŠD.

Zadužuju se Albert Kokić i Slavko Batinić da prikupe ponude za ove poklone i sljedeći sastanak ih prilože.

Treća točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

4.Razno

Zbog smrti kolege Ivana Beškera koji je obnašao funkciju zamjenika člana Upravnog Odbora HŠD, za ovu funkciju predsjednik predlaže Mariju Zadro, dipl.ing.šum., i ova odluka je jednoglasno usvojena.

Radni sastanak je završio u 13.00 h.

Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.

radni-sastanak-hsd-09.09.2021-3.jpg  radni-sastanak-hsd-09.09.2021-1.jpg