Broj: 01/P-2477/21

Datum: 21. rujna 2021. godine

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-902/2021. od 17. rujna 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

 

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata na panju putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 29. rujna 2021. godine (srijeda) .

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

LOT 1.

Šumarija Tomislavgrad

G. J. Vran planina

Odjel 11

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

PT I

0,75

122

PT II

2,94

106

PT III

1,44

88

RUDNO

0,16

51

CELULOZA

1,22

35

Bijeli Bor

F

0,01

158

PT I

3,06

113

PT II

11,44

93

PT III

6,88

73

RUDNO

3,64

50

CELULOZA

9,13

33

Crni Bor

F

0,06

148

PT I

43,28

93

PT II

164,04

73

PT III

97,37

53

RUDNO

45,14

43

CELULOZA

119,62

32

Bukva

OGRJEV

11,97

40

Ostalo

OGRJEV

39,88

13

Σ

562,02

 

Kupac je obavezan za LOT 1 završiti usluge na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 14 radnih dana. Minimalna dvotjedna dinamika iznosi 480 m3.

LOT 2.

Šumarija Tomislavgrad

G. J. Vran planina

Odjel 33

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

1,02

122

PT I

83,02

122

PT II

213,34

106

PT III

89,44

88

RUDNO

25,84

51

CELULOZA

107,14

35

Bijeli Bor

PT I

1,01

113

PT II

4,32

93

PT III

4,26

73

RUDNO

3,70

50

CELULOZA

7,46

33

Crni Bor

PT I

0,28

93

PT II

0,74

73

PT III

0,34

53

RUDNO

0,09

43

CELULOZA

0,40

32

Bukva

OGRJEV

223,35

40

Σ

765,74

 

Kupac je obavezan za LOT 2 završiti usluge na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 19 radnih dana. Minimalna dvotjedna dinamika iznosi 480 m3.

Napomena: Cijena se nudi po sortimentnom napadu i ponuditelji su dužni dati cijenu za ponuđeni sortiment. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu u skladu sa predviđenim količinama.

Kontakt telefon:

- Šumarija Tomislagrad; 034/352-183; kontakt osoba-upravitelj Krešimir Jurič, mag. ing. šumarstva

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvijete:

1) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2) da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3) da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Preuzeti drvni sortimenti će se plaćati u roku od 5 dana od dana izdavanja računa.

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti ponuđene količine za koji daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D. 186 201 0310 642 375 u iznosu:

LOT 1: 1.545,65 KM

LOT 2: 2.805,60 KM

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 29. rujna 2021. godine u 11:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

- Licitirati se može isključivo za ako je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

4. Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do29. rujna 2021. godine (srijeda) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

5. Dostava ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju - ne otvaraj“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 29. rujna 2021. godine do 11:10 sati.

6. Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 29. rujna 2021. godine u 11:10 sati, u dvorani za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu. Otvaranje ponuda će se vršiti uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog širenje korona virusa (COVID-19).

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

8. Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih usluga. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači usluga u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti 5 dana od dana izdavanja računa.

Kupac se obvezuje započeti usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata najkasnije u roku od 8 dana od dana obostrnog potpisa ugovora te poštivati dinamiku kako usluga sječe tako i preuzimanja drvnih sortimenta.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata. Sve obveze po kupoprodajnim ugovorima zaključenim na osnovu ove licitacije moraju biti izmirene 5 dana od završetka usluga sječe izrade i izvoza drvnih sortimenata.

9. Pouka o pravnom lijeku.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić