NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Broj: 01/P – 2723 /2021

Datum: 15. listopada 2021. godine

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-963/2021, od 12.listopada 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na putu: 

O G L A Š A V A 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

  

  1. Datum licitacije:

 Licitacija će se održati 22. listopada 2021. godine (petak).

 

  1. Predmet licitacije

 Predmet licitacije su drvni sortimenti Jela/Smreka (trupci oštećeni gelerima), a prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu  kako slijedi:

  

 

Jela/Smreka

 

Količina cca m3

Početna cijena

KM/m3(bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

I. Klasa

100

122,00

 

38.270,00

II. Klasa

130

109,00

III. Klasa

120

94,00

Rudno

10

62,00

 Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se kao cjelina na pomoćnom lageru odjela 66a, G.J. Šator na području  šumarije  Glamoč.      

 Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

 

3.Pravo sudjelovanja

 Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom (za pravne osobe)

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

 

 

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 %  (3.827 KM)  početne vrijednosti drvnih sortimenata na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. broj računa: 3381502289612538.

Na uplatnici obvezno naznačiti:

  • Jamstvo za drvne sortimente Jela/Smreka na pomoćnom lageru odjela 66a, G.J. Šator ,šumarija Glamoč.

 - Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

 

 Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je: Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind.  – 063-343-255

 

  1. Sadržaj ponude

 Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres (  www.hbsume.ba ).

 

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

  • dokaz o uplati jamstva 10 % (3.827 KM)
  • preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci) (za pravne osobe)
  • presliku osobne iskaznice ( za fizičke osobe)

 Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2021. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

 

 

5.Predavanje ponuda

 Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

  „Ponuda za licitaciju (Jela/Smreka) na pomoćnom lageru odjela 66a, G.J. Šator ,šumarija Glamoč“

  u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 22. listopada  2021. godine do 12:00 sati.

 

 6.Otvaranje ponuda

 0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 22. listopada  2021. godine u 12:10 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

  1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

 Najveća ponuđena  cijena.

  

  1. Zaključivanje ugovora

 Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

 Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati dostavljeni Ugovora o kupoprodaji  ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.  Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

 

 Pravna pouka

 Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

 

                                                                                     

                                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                    _______________________

                                                                                         Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind