DRVOPRERAĐIVAČIMA

BIH

Predmet: JAVNI POZIV ZA POSLOVNU SURADNJU U 2022. GODINI

 

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2022. godini , od 22. prosinca 2021, godine, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2022. godinu sa ŠGD „ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

 

Uz zahtjev svi zainteresirani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:

 

  • Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća
  • Uvjerenje o PDV broju
  • Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe
  • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2021. godine
  • Brojeve faxa, email-a, telefona i mobitela
  • Broj žiro računa banke s naznakom da se radi o glavnom računu

 

Drvoprerađivači sa područja županije su dužni dostaviti i potvrde od Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2021. godini, za koje su izmirili obveze za poreze i doprinose sa 31.12.2021. godine, kao i izjavu ukoliko imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod .

 

Traženi zahtjevi i dokumenti trebaju biti dostavljeni najkasnije do 24.1.2022. godine.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl. iur.