Prilozi:

Broj: 01/P-1072/22

Datum: 13. travnja 2022. godine

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-308/2022. od 7. travnja 2022. godine, Povjerenstvo za licitaciju, pretprodaja – prodaju na panju:

 

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

 

Licitacija će se održati 21. travnja 2022. godine (četvrtak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije je prodaja svog drveta iz jednog odjela prije izvođenja usluga sječe. Kupac preuzima sve sortimente po sortimentnom napadu na šumskom stovarištu. Kupac vlastitim sredstvima ili angažiranjem registriranih izvođača izvršava sječu, izradu i izvlačenje drvnih sortimenata. Krojenje, klasiranje i primanje drvnih sortimenata kod panja, te otpremu vrši prodavatelj. Prodavatelj vrši nadzor nad poslovima sječe, izrade i izvlačenja šumskih drvnih sortimenata. drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako sljedi:

Šumarija Glamoč, G. J. Hrbljine-Kujača, odjel: 95a

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

Celuloza

1,63

38,00

Bukva

Ogrjev

178,77

27,00

Hrast

Ogrjev

4,25

43,00

Javor

Ogrjev

100,40

43,00

Jasika

Ogrjev

3,62

20,00

Ukupno

288,68

 

Kupac je obavezan za završiti usluge na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 10 radnih dana od ulaska u posao. Minimalna dvotjedna dinamika izvođenja radova je 360 m3. Datum početka obračuna radnih dana je osam dana od potpisivanja ugovora. Krajnji rok završetka radova: 4.8.2022. godine.

Napomena: Cijena se nudi po sortimentnom napadu i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki ponuđeni sortiment. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Ponude koje budu sadržavale nižu cijenu od početne, neće biti razmatrane.

Kontakt telefon:

- Šumarija Glamoč; +387/34 272-379; kontakt osoba-upravitelj Sabahudin Ćupo, dipl. ing. šumarstva

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvijete:

1) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2) da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3) da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

4) da uplate jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 10 % projektne vrijednosti usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenta LOT-a za koji daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D. 186 201 0310 642 375 u iznosu:

  • 946,10 KM

Ukoliko prvorangirani ponuditelj (kupac) iz bilo kojeg razloga odbije zaključiti ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata gubi pravo na povrat ovoga jamstva. Po potpisu ugovora jamstvo za ozbiljnost ponude postaje jamstvo za urednu provedbu ugovora i ostaje kod Prodavatelja do ispunjenja ugovornih obveza ili raskida ugovora kada se isto oprihoduje u korist prodavatelja. Prodaja drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja održat će se 21. travnja 2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

- Licitirati se može isključivo ako je uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/720-307.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društva www.hbsume.ba, do21. travnja 2022. godine (četvrtak) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

· dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude od 10 % od projektne vrijednosti usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata za predmetni LOT,

· preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

  • Uvjerenje o PDV broju

5. Dostava ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju za LOT (broj lot-a na koji se prijavljuju)- ne otvaraj“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 21. travnja 2022. godine do 11:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 21. travnja 2022. godine u 11:30 sati, u dvorani za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

8. Ugovorna kazna

Kašnjenje sa predefiniranom dinamikom izvršavanja usluga iz ovog Oglasa se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % projektne vrijednosti usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata.

Obračun dinamike započinje 13. (trinaesti) radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada se ugovor ispuni s obzirom na količinu, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps=Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu=Ukupna vrijednost penala (10 % projektne vrijednosti usluga sječe) u KM

Do=Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr=Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du=Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Ugovor se raskida u slučaju kada se kupcu obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

9. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih usluga. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači usluga u šumarstvu za :

- usluge na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača navedenih usluga koji ima navedeno rješenje. Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata. Sve obveze po kupoprodajnim ugovorima zaključenim na osnovu ove licitacije moraju biti izmirene 5 dana od završetka usluga sječe izrade i izvoza drvnih sortimenata.

10. Pouka o pravnom lijeku.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić