Prilozi:

Broj: 01/1-1194/22

Datum: 04. svibnja 2022.

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o radu ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01/1-371/22 od 27. travnja 2022. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radno mjesto:

 

1. Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove,

2. Pomoćnik revirnika (2 izvršitelja) u Šumariji Drvar,

3. Čuvar objekata (6 izvršitelja) u Šumariji Drvar.

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove (1 izvršitelj);

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove;

Potrebna kvalifikacija: Master/VII/1. VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) pravni smjer, politički smjer;

Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1. VSS (300 ECTS)- 1 godina,

Bachelor/VI (240 ili 180 ECTS)- 3 godine

Posebni uvjeti: Ne.

2. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (2 izvršitelja);

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Drvar, Drvar;

Potrebna kvalifikacija: III - IV šumarski,

Potrebno radno iskustvo: 6. mjeseci;

Posebni uvjeti: Ne

3. Radno mjesto: Čuvar objekata (6 izvršitelja);

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Drvar, Drvar;

Potrebna kvalifikacija: I. stupanj stručne spreme,

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

 

1. Radno mjesto: Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove -(točka III-1 oglasa) Direkcija Društva, u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove

Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove obavlja sljedeće poslove:

- na osnovu odluke direktora o potrebi prijema zaposlenika raspisuje oglas o prijemu u skladu sa Pravilnikom o radu,

- izrađuje sve vrste rješenja, odluka i ugovora koje donosi direktor,

- izrađuje ugovore o povremenim poslovima za zaposlenike koji se angažiraju da rade povremene i privremene poslove u Društvu,

- obrađuje dokumentaciju za zaposlenike koji se pripremaju za ocjenu radne sposobnosti, pravi žalbe na rješenja prvostupanjske invalidske komisije u dogovoru sa izvršnim direktorom,

- prati sve propise iz radnih odnosa, zdravstvenog osiguranja, mirovinsko invalidskog osiguranja,

- vodi evidenciju disciplinskih mjera na nivou Društva,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

2. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika -(točka III-2 oglasa) Šumarija Drvar

Pomoćnik revirnika obavlja sljedeće poslove:

- pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),

- pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

3. Radno mjesto: Čuvar objekata -(točka III-3 oglasa) Šumarija Drvar

Čuvar objekata obavlja sljedeće poslove:

- čuva objekt i sredstva u krugu objekta,

- sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,

- ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,

- otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,

- sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,

- sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,

- kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,

- vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,

- bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog Oglasa, nisu predviđena.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu -CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju), a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6.travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,
 • odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

 

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

 

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

 

VIII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

IX

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

X

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

XI

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno. Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano visoko obrazovanje, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XII

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

 

XIII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list" i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana njegove objave u Dnevnom listu, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIV

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)" -Ne otvarati".

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.