Prilozi:

Broj: 01/P-1376/22

Datum: 24.05.2022. god.

Temeljem Odluke broj 01/1-1093/2021 od 23. studenog 2021., Odluke broj 01/1-161/22 od 24.veljače 2022. i Odluke broj 01/1-240/2022 od 25. ožujka 2022. godine raspisujem

 

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

 

1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 02.06.2022. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva

LOT 1. MOTORNA VOZILA

RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

1.

MAN T48

2001

386 T 574

NEISPRAVNO

24.000

WMAT48ZZZ2M33951

ŠUMARIJA LIVNO

2.

PRIKLJUČNO VOZILO

1996

098 T 993

NEISPRAVNO

12.000

W09A10218T0D

ŠUMARIJA LIVNO

3.

NISSAN TERANO

2005

A62 O 216

NEISPRAVNO

2.500

VSKTVUR20U0563963

ŠUMARIJA LIVNO

4.

OPEL VIVARO

2008

572 J 371

NEISPRAVNO

3.500

W0LJUHA68V668178

ŠUMARIJA GLAMOČ

5.

ŠKODA OCTAVIA

2007

098 T 934

NEISPRAVNO

3.500

TMBBE21Z38S150106

DIREKCIJA

6.

RENAULT TRAFIC

2009

A67 M 218

NEISPRAVNO

3.500

VF1JLAHA6AAY328657

ŠUMARIJA B. GRAHOVO

 

LOT 2. OSNOVNA SREDSTVA

REDNI BROJ

INV. BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

KOM.

POČETNA VRIJEDNOST (KM)

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

1.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

18

236,00

DIREKCIJA

2.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

15

150,00

DIREKCIJA

3.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

5

420,00

ŠUM. KUPRES

4.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

4

40,00

ŠUM. KUPRES

5.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

3

120,47

ŠUM. LIVNO

6.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

1

10,00

ŠUM. LIVNO

7.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

43,52

ŠUM. TOMISLAVGRAD

8.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

3

20,00

ŠUM. TOMISLAVGRAD

9.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

259,24

ŠUM. GLAMOČ

10.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

6

560,74

ŠUM. BOSANSKO GRAHOVO

11.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

1

10,00

ŠUM. DRVAR

12.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

20,00

RASADNIK PRŽINE

13.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

1

30,00

DIREKCIJA

 

NAPOMENA: Stavke iz LOT 2: redni broj 1. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0131-6; 0121-8; 0087-4; 0626; 0619; 0811; 0144; 0210; 0353; 1531; 0017-1; 0923; 1067; 1359; 1422; 1415; 1398; 1512); redni broj 2.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br1-1073; 1-1099; 1-1081; 1-0378; 1-0435; 1-1112; 1-0852; 1-0238; 1-0156; 1-0263; 1-0264; 1-1120; 1-0869; 1-0104; 1-0504); redni broj 3. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.16693; 16625-1; 16760; 16689); redni broj 4.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.16586; 16697; 16698; 16187-2); : redni broj 5. RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.0412; 0208; 0383); redni broj 6. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0235); redni broj 7. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.4-0044; 4-0329; ); redni broj 8. RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.4-0095; 4-0284; 4-0247); redni broj 9. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.5-0234; 5-0235) red. Br. 10.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br 6-0121; 6-0078; 6-0351; 6-0153; 6-0351; 6-0375) red. Br. 11.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br . 7-0066), red. Br. 12.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br. 8-0146; 8-0056), red. Br. 13. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.1152 ( otpis iz 2021 godine)

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene gore u tabelama osim za LOT 1 redni broj 4 i redni broj 6 koje se nalaze na lokaciji Direkcija .

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Toni Šimić telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/351-018.

4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u privitku ovoga natječaja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.

5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju osnovnih sredstava za redni broj (staviti broj LOT-a i redni broj)“ u Direkciji Kupres u službi Protokola (na ulazu u Direkciju), do dana 02.06.2022. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 02.06.2022. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena ispravne ponude. Sve neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih sredstava, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

Prilog:

  • Obrazac za ponudu

 

Predsjednik povjerenstva

Toni Šimić