Prilozi:

Broj: 01/1-1616/22

Datum: 17. lipnja 2022.

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o radu ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01/1-529/22 od 13. lipnja 2022. godine raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radno mjesto:

 

1. Poslovođa na iskorištavanju šuma (1 izvršitelj) u Šumariji Kupres,

2. Pomoćnik revirnika (3 izvršitelja) u Šumariji Kupres,

3. Stručni suradnik za informatiku (1 izvršitelj) u Direkciji Društva, u Službi za informatiku.

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Poslovođa na iskorištavanju šuma (1 izvršitelj);

- Lokacija radnog mjesta: Šumarija Kupres, Kupres

- Potrebna kvalifikacija: Master/VII/I. VSS, Bachelor(300, 240 ili 180)/VI Viša škola šumarski smjer, drvoprerađivački smjer.

- Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1. VSS (300 ECTS); Bachelor(240 ili 180 ECTS) /VI Viša škola - 1 godina

- Posebni uvjeti: Ne.

2. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (3 izvršitelja);

- Lokacija radnog mjesta: Šumarija Kupres, Kupres;

- Potrebna kvalifikacija: III - IV šumarski,

- Potrebno radno iskustvo: 6. mjeseci;

- Posebni uvjeti: Ne

3. Radno mjesto: Stručni suradnik za informatiku (1 izvršitelj);

- Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Kupres;

- Potrebna kvalifikacija: Master/VII/I. VSS, Bachelor (300, 240 ili 180)/ VI Viša škola, informatički smjer.

- Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1. VSS (300 ECTS) i Bachelor (240 ili 180 ECTS) - 1 godina, VI Viša škola- 3 godine,

 • Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

1. Radno mjesto: Poslovođa na iskorištavanju šuma - (točka III-1 natječaja) Šumarija Kupres

Poslovođa na iskorištavanju šuma obavlja sljedeće poslove:

- organizira i rukovodi svim poslovima iskorištavanja šuma za projekte za koje je imenovan kao odgovorna osoba za realizaciju.

- raspoređuje i nadzire rad svih djelatnika koje mu rasporedi upravitelj,

- pravovremeno poduzima sve mjere s ciljem pravilne i pravovremene realizacije izvedbenog projekta

- sudjeluje u pripremi i izradi dinamičkog plana proizvodnje

- daje preporuke i radi u cilju unaprjeđenja proizvodnje,

- vodi evidenciju o dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj proizvodnji,

- redovno izvještava upravitelja i pomoćnika upravitelja za iskorištavanje šuma o svim aktivnostima

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naloži upravitelj.

2. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika - (točka III-2 natječaja) Šumarija Kupres

Pomoćnik revirnika obavlja sljedeće poslove:

- pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),

- pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

3. Radno mjesto: Stručni suradnik za informatiku - (točka III-3 natječaja) Direkcija Društva, u Službi za informatiku

Stručni suradnik za informatiku obavlja sljedeće poslove:

- Sudjelujelovati u projektiranju, implementaciji i održavanju novih informacijskih sustava i tehnologija

- Upravljanje, održavanje i administracija postojećih informacijskih sustava, korisničkih računa i prava korisnika sustava i servisa

- Održavanje, administracija i instalacija programske podrške, računalne opreme i mrežnih sustava

- Izravna informatička podrška i obuka zaposlenika

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog Oglasa, nisu predviđena.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ;
 • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci;
 • Potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 mjeseca ;
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje , a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6.travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

 

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana ovjere do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure. 

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno. Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano visoko obrazovanje, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

XII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list" i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)" -Ne otvarati".

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.