Prilozi:

 

Broj:01/P-1865/22

Datum: 14.07.2022 godine

Na temelju članka 10. stavak (1) točka (e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Odluke Uprave Društva za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi u Glamoču, u vlasništvu ŠGD" Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, broj: 01/1-81/2022 od 28. siječnja 2022.godine, izuzećem od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, raspisuje se

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA  ZAKUP POSLOVNE ZGRADE U PRIVREDI ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES

 

I.

Raspisuje se javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi  (bivša "Tvornica namještaja i elemenata za namještaj" ) koja se vodi u posjedovnom listu br. 148 u katastarskoj općini Glamoč, označena kao k.č. 442/6 pod nazivom „Ajazma“ (u daljnjem tekstu „nekretnina“)

Nekretnina se nalazi u Ulici Ive Lole Ribara bb,  80230 Glamoč, u gospodarskoj zoni bivše Pilane, zapadno od grada Glamoča, sjeveroistočno od magistralne ceste Glamoč- Mliništa. Od središta Glamoča je udaljena 1500m. Prilaz nekretnini je osiguran s magistralne ceste M 15, Glamoč- Mliništa.

Predmetna nekretnina je bivša "Tvornica namještaja i elemenata za namještaj" u Glamoču. Tvornica je nekada poslovala kao samostalna Radna organizacija u sklopu bivše Složene organizacije "Šator". Objekt je ratnim djelovanjem oštećen i opustošen. SFOR je objekt koristio više godina i izvršio određene sanacije i preuređenje prostora za svoje potrebe.

II.

Ukupna neto površina nekretnine  iz članka I. koja se daje u zakup iznosi 6.182 m2, a ista se  sastoji  od tvorničke hale i pomoćnih prostorija uz halu.

Tvornička hala:

Bruto površina tvorničke hale iznosi 5.118,10 m2, od čega su vanjske dimenzije hale 127,00x40,30 m, svijetla visina hale je 6,00 m.  Neto površina tvorničke hale je: 4.865,00 m2,

 a ista se sastoji od tri dijela, odnosno tri prostorije kako slijedi:

 • I dio tvorničke hale proteže se uz sjeverozapadni rub hale, složenog je tlocrtnog oblika, dužine 104 m, promjenjive širine (12,30 i 20,00 m). Ukupna površine ovog dijela hale je 1.765 m2.
 • II dio tvorničke hale proteže se uz jugoistočni rub hale, složenog je tlocrtnog oblika, dužine 104 m, promjenjive širine (19,90 i 27,50 m). Prostor je poprečno pregrađen na dvije prostorije južna, površine 350 m2 i sjeverna površine 1940 m2.  Ukupna površine ovog dijela hale je 2.290 m2.
 • III dio tvorničke hale proteže se uz sjeveroistočni rub hale, dimenzija 40 x 20,25 m, površine 810 m2.

Pomoćne prostorije:

Vanjske dimenzije pomoćnih prostora uz halu su 127,00x6,10 m, bruto površina pomoćnih prostorija ( dvije etaže ) je 127,00x6,10x2= 1.549,40 m2. Svijetla visina svake etaže je 3 m. Neto površina pomoćnih prostorija iznosi 1.317,00 m2.

Navedeni prostori nekretnine se daju u zakup kao cjelina  u svrhu bavljenja djelatnostima skladištenja robe i proizvodnim pogonima( tvornička hala, 4.865,00 m2), te kao poslovne prostorije (pomoćne prostorije uz halu 1.317,00 m2) za obavljanje administrativnih poslova navedenih djelatnosti.                              

III.

Poslovna zgrada u privredi  se daje u zakup na razdoblje u trajanju od 2 (dvije) godine.                      Zakup počinje teći danom zaključenja ugovora o zakupu.                                  

IV.

Procijenjena mjesečna cijena zakupnine predmetne nekretnine definirana je  u Tablici 1. i ista  ne može biti manja od predviđene.

 

 

Tablica 1.

 NAZIV OBJEKTA

POVRŠINA

JEDINIČNA CIJENA MJESEČNOG ZAKUPA

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST MJESEČNOG ZAKUPA

 

POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI  (koja se vodi u posjedovnom listu br. 148 u katastarskoj općini Glamoč, označena kao k.č. 442/6 pod nazivom „Ajazma“)

(m2)

(KM/m2 bez PDV-a)

(KM bez PDV-a)

6.182

0,50

3.091

                     

V.

Prava i obveze zakupodavatelja i zakupoprimatelja uredit će se ugovorom. Nacrt ugovora je sastavni dio ovog Javnog poziva (Prilog III.) i može se preuzeti na službenoj stranici ŠGD „Hercegbosanskih šuma“ d.o.o. (www. hbsume.ba).

VI.

Ponuditelji mogu dobiti sve informacije u vezi objavljenog poziva u roku za podnošenje ponuda u zgradi Direkcije Društva Splitska bb Kupres ili na broj telefona 063-720-299 Stjepan Krezo.   

VII.

Zakupoprimatelj je dužan plaćati sve troškove proistekle korištenjem prostora.

Zakupoprimatelj uzima u zakup prostor u viđenom stanju.

VIII.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za kvalifikaciju predviđene člankom IX. ovog Javnog poziva. 

IX.

Ponuda za pravne osobe treba sadržavati:

 1. Uredno popunjen Obrazac za ponudu (Prilog I) i Obrazac za cijenu ponude (Prilog II) koji se nalaze uz ovaj Javni poziv i koju ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres (  hbsume.ba ).
 2. izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika). 
 3. izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika). 
 4. potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .
 5. potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza, a koja nije starija od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .
 6. za ponuditelje iz BIH: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktualni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru, a čime dokazuju da su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet zakupa navedene u točki II. Javnog poziva, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika)
 7. za ponuditelje čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuditelja /zemlje u kojoj je ponuditelj registriran, a čime dokazuju da su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet zakupa navedene u točki II. Javnog poziva, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).
 8. dokaz o uplati jamstva za garanciju ozbiljnosti ponude.

 

Ponuda za fizičke osobe treba sadržavati:

 1. Uredno popunjen Obrazac za ponudu (Prilog I) i Obrazac za cijenu ponude (Prilog II) koji se nalaze uz ovaj Javni poziv i koju ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ( hbsume.ba ).
 2. izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran,  koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika). 
 3. potvrdu nadležne porezne uprave da izmiruje doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i uposlene (ukoliko ima uposlenih u radnom odnosu), koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .
 4. potvrdu nadležne porezne uprave da izmiruje sve porezne obveze kao fizička osoba registrirana za samostalnu djelatnost koja nije starija od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .
 5. Potvrdu nadležnog općinskog tijela da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika), a čime dokazuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet zakupa navedene u točki II. Javnog poziva
 6. dokaz o uplati jamstva za garanciju ozbiljnosti ponude.

X.

 Iznos jamstva za ozbiljnost  ponudu iznosi 10%  procijenjene vrijednosti mjesečnog zakupa odnosno  309,10 KM. Jamstvo se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje ponuda na javni poziv. Ponuditeljima koji ne uspiju na Javnom pozivu, jamstvo se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. Zakupodavatelj zadržava uplaćeno jamstvo u slučaju da ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji odustane od zaključivanja ugovora.

 

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se  nakon zaključenja ugovora uplatiti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od ugovorene  jedne (1) mjesečne zakupnine, Rok za dostavu Garancije za uredno izvršenje ugovora je petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponuditelj ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, izuzev kada je do kašnjenja došlo uslijed djelovanja  više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će ugovornom tijelu  cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza.

XI.

U slučaju da dva ili više ponuditelja kao najpovoljniji ponude isti iznos, zakupodavatelj će ih pozvati da u roku od tri dana od dana poziva dostave svoje konačne ponude.

Rok za podnošenje ponuda je  29.07.2022 do 09:00  sati.

Valjanost ponude je šezdeset (60) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u članku IX.  smatra se nevažećom (nepotpunom) te se odbacuje.

XII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete iz javnog poziva i sadrži najveći iznos ukupne mjesečne zakupnine.

Zakupnina će se plaćati najkasnije do 10.tog  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

XIII.

Poslovna zgrada se može pogledati svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 h uz prethodnu najavu.

Kontakt osoba: Stjepan Krezo, mob: 063-720-299,

Sastavni prilog ovoga Javnog poziva je fotodokumentacija poslovne zgrade u privredi koja se daje u zakup (Prilog IV.).

XIV.

Ponude za sudjelovanje u Javnom pozivu dostavljaju se osobno na protokol u sjedištu  Društva u Kupresu ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim kovertama na adresu: ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Splitska bb,80320 Kupres s naznakom "Javni poziv za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi u vlasništvu ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres." ( navesti broj Javnog poziva) – PONUDA.

Rok za dostavu ponuda je 29.07.2022 godine do 09:00 sati.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana  29.07.2022 godine u 09:10   sati u sali za sastanke u Direkciji Društva u Kupresu ( prizemlje zgrade).

Na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje osobne iskaznice i valjane punomoći.

Prilikom otvaranja ponuda prisutnim ponuditeljima se priopćava: naziv ponuditelja i ponuđena cijena zakupa po m2.

Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik, čija se kopija dostavlja svim ponuditeljima u roku od tri radna dana od dana otvaranja ponuda.

Obavijest o dodjeli u zakup poslovnog prostora dostaviti će se svim sudionicima javnog poziva u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

XV.

Prilozi:

Prilog 1- Obrazac za ponudu

Prilog 2- Obrazac za cijenu ponude

Prilog 3- Nacrt Ugovora

Prilog 4- Fotodokumentacija

 

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl. iur.