Prilozi:

Broj: 01/P-1917/22.

Datum: 19.7.2022. godine

Na temelju Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-624/2022 od 29.6.2022. godine, Povjerenstvo za licitaciju/javno nadmetanje - pretprodaju drvnih sortimenata:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 27. srpnja 2022. godine (srijeda).

 

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti - na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantiteti i mjestu kako slijedi:

 

LOT 1.

Šumarija B. Grahovo

G. J. Gnjat-Risovac

Odjeli: 30, 34a

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

0,82

200

PT I

182,76

145

PT II

602,14

125

PT III

296,68

105

RUDNO

126,97

55

Σ

1209,37

 

Obavezuje se za prodavatelja izvući: 4.081,39 m³

Cijena izvođenja radova: 31,29 KM/m³

Dvotjedna dinamika: 590 (m³)

Potreban broj radnih dana: 108

Krajnji rok završetka radova: 31.12.2022.

  

LOT 2.

Šumarija B. Grahovo

G. J. Gnjat-Risovac

Odjeli: 31

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

F

0,63

200

PT I

139,2

145

PT II

473,45

125

PT III

231,21

105

RUDNO

53,59

55

Σ

898,08

 

Obavezuje se za prodavatelja izvući: 2.083,69 m³

Cijena izvođenja radova: 28,61 KM/m³

Dvotjedna dinamika: 485 (m³)

Potreban broj radnih dana: 74

Krajnji rok završetka radova: 31.12.2022.

Napomena: Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu, a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota, a Kupac će plaćati robu po ponuđenim cijenama za svaki od sortimenta.

Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Planska (početna) cijena je minimalna cijena koja se može ponuditi za bilo koji sortiment. Ponude sa nižom cijenom od početne (po sortimentu) se neće uzimati u razmatranje. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 100% količine J/S po zaključenom ugovoru o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2022. godinu, uključujući i količine J/S koje su već isporučene u 2022. godini računajući do dana raspisivanja natječaja. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2022. godine za predmetne sortimente.

Za više detalja o svakom od ponuđenih LOT-ova možete kontaktirati Upravitelje šumarija na kontakt telefone kako slijedi:

· Šumarija Bos. Grahovo 034/850-056; kontakt osoba-upravitelj Tomislav Pejaković, dipl. ing. šum

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

· Posjedovanje rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje

djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

· Da ispunjavaju uvjete pod točkom 1. ili dokaz o registraciji za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj .

· da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno

izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

· Zaključen ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata jele/smreke (J/S) za 2022. godinu sa ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno o ugovoru o kupoprodaji drvnih sortimenata jele/smreke (J/S) za 2022. godinu.

4. Jamstvo na ponudu

Kupac je dužan uplatiti jamstvo na ponudu u iznosu 3% početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D 186 201 0310 642 375 kako slijedi:

LOT

JAMSTVO NA PONUDU

1

4.201,99 KM

2

3.201,47 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Jamstvo na ponudu će se realizirati onim kupcima koji odbiju potpisati ponuđeni ugovor u skladu sa pravilima licitacije/javnog nadmetanja koja su definirana točkom 4. ovog Oglasa.

5. Pravila licitacije

Količine koje kupac može kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 100% količina J/S i bijelog bora po zaključenom kupoprodajnom ugovoru drvnih sortimenata za 2022. godini sa Prodavateljem, uključujući i količine J/S koje su isporučene u 2022. godini računajući do dana raspisivanja natječaja.

Kupci imaju pravo aplicirati na sve LOT-ove koji su predmet ove licitacije. Najuspješnijem kupcu će biti ponuđen ugovor za LOT/ove na kojima bude prvorangiran uz uvjet da se to uklapa u maksimalnu količinu koja je ugovorena za 2022. godinu. U slučaju da određeni ponuditelj bude najuspješniji na dva (2) ili više LOT-ova a da isti premašuju količinu od 100% godišnjeg ugovora, ponudit će mu se mogućnost izbora ugovora za LOT/ove na kojima je prvorangiran. Na ostali/le licitirane LOT/ove gubi pravo zaključivanja ugovora. Na tim lotovima idući na rang listi postaje najuspješniji kupac te se na njega primjenjuju gore navedena pravila koja su vrijedila za prvorangiranog odnosno najbolje rangiranog kupca. Kupac nema pravo naknadne reklamacije za LOT-ove u kojima je predviđena mogućnost postojanja gelera u stablima! Predajom ponude u skladu sa zahtjevima iz Oglasa Kupac prihvaća njene odredbe u cijelosti bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 27. srpnja 2022. godine u 11:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres".

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković - 387 34 274-801.

Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene .

6. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz oglas.

Oglas kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do27. srpnja 2022. godine (srijeda) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

· dokaz o uplati jamstva 3% od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

7. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci koji ispunjavaju opće i posebne uvjete mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju/javno nadmetanje" ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 27. srpnja 2022. godine (srijeda) do 11:00 sati.

8. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja. Otvaranje će se održati 27. srpnja 2022. godine u 11:10 sati u dvorani za sastanke u prizemlju upravne zgrade Društva.

9. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

10. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati izvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u predviđenim rokovima za svaki od lot-ova.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po kupoprodajnom ugovoru za 2022. godinu. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

11. Jamstvo za urednu provedbu ugovora

Traži se i iznosi 10% početne vrijednosti drvnih sortimenata unutar svakog lota. Jamstvo za urednu provedbu ugovora je jamstvo za slučaj da ponuditelj kojemu je dodijeljen ugovor ne

ispunjava svoje obveze iz ugovora ili ih neuredno ispunjava.

LOT

Jamstvo za urednu provedbu ugovora

1

14.006,64 KM

2

10.671,57 KM

Izabrani kupac je dužan dostaviti jamstvo za urednu provedbu ugovora u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora.

12. Ugovorna kazna

Kašnjenje sa predefiniranom dinamikom izvršavanja usluga iz ovog Oglasa se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata unutar LOT-a.

Obračun dinamike započinje 13. (trinaesti) radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada se ugovor ispuni s obzirom na količinu, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps =Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu =Ukupna vrijednost penala (10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata) u KM

Do =Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr =Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du =Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Ugovor se raskida u slučaju kada se kupcu obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

13. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić