Prilozi:

Broj:01/P-2650/22

Datum: 18.10.2022. godine

Na temelju članka 10. stavak (1) točka (e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Odluke Uprave Društva za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi u Glamoču, u vlasništvu ŠGD" Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, broj: 01/1-964-1/2022 od 12. listopada 2022.godine, izuzećem od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, raspisuje se

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNE ZGRADE U PRIVREDI (PO DIJELOVIMA) U VLASNIŠTVU ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES

I.

Raspisuje se javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup po dijelovima poslovne zgrade u privredi ( bivša "Tvornica namještaja i elemenata za namještaj" ) koja se vodi u posjedovnom listu br. 148 u katastarskoj općini Glamoč, označena kao k.č. 442/6 pod nazivom „Ajazma" (u daljnjem tekstu „nekretnina").

Nekretnina se nalazi u Ulici Ive Lole Ribara bb, 80230 Glamoč, u gospodarskoj zoni bivše Pilane, zapadno od grada Glamoča, sjeveroistočno od magistralne ceste Glamoč- Mliništa. Od središta Glamoča je udaljena 1500m. Prilaz nekretnini je osiguran s magistralne ceste M 15, Glamoč- Mliništa.

Predmetna nekretnina je bivša "Tvornica namještaja i elemenata za namještaj" u Glamoču. Tvornica je nekada poslovala kao samostalna Radna organizacija u sklopu bivše Složene organizacije "Šator". Objekt je ratnim djelovanjem oštećen i opustošen. SFOR je objekt koristio više godina i izvršio određene sanacije i preuređenje prostora za svoje potrebe. Ista se sastoji od tvorničke hale i pomoćnih prostorija uz tvorničku halu.

Predmetna nekretnina se daje u zakup po dijelovima, odnosna ista je podijeljena na četiri zasebna i samostalna dijela (LOT-a) a kako je to opisano člankom II. ovog Javnog poziva.

II.

U zakup se daju četiri (4) zasebna dijela predmetne nekretnine iz članka I., međusobno podijeljena i funkcionalno samostalna, raspoređena u četiri (4) Lota kako slijedi:.

  • LOT I. - sjeverozapadni dio tvorničke hale , proteže se uz sjeverozapadni rub hale, složenog je tlocrtnog oblika, dužine 104 m, promjenjive širine (12,30 i 20,00 m), s ulazom na jugozapadnom zidu. Ukupna površina ovog dijela hale je 1.765 m2.
  • LOT II. - jugoistočni dio tvorničke hale proteže se uz jugoistočni rub hale, složenog je tlocrtnog oblika, dužine 104 m, promjenjive širine (19,90 i 27,50 m) s ulazom na jugozapadnom zidu. Prostor je poprečno pregrađen na dvije prostorije južna- površine 350 m2 i sjeverna površine 1940 m2. Ukupna površine ovog dijela hale je 2.290 m2.
  • LOT III. - sjeveroistočni dio tvorničke hale proteže se uz sjeveroistočni rub hale, dimenzija 40 x 20,25 m, površine 810 m2.
  • LOT IV. -pomoćne prostorije uz tvorničku halu s četiri ulaza na jugoistočnom zidu, površine 1.317,00 m2.

Napomena: Ponuđač može dostaviti ponudu za sve LOT-ove. Ugovor se zaključuje za svaki LOT posebno.

Navedeni prostori nekretnine se daju u zakup u svrhu bavljenja djelatnostima skladištenja robe i proizvodnim pogonima( LOT I, LOT II, LOT III. ), te kao poslovne prostorije (pomoćne prostorije uz halu LOT IV ) za obavljanje administrativnih poslova.

III.

Poslovna zgrada u privredi (dijelovi po lotovima) se daje s u zakup na razdoblje u trajanju od 5 ( pet ) godina. Zakup počinje teći danom zaključenja ugovora o zakupu.

IV.

Procijenjena mjesečna cijena zakupnine dijelova predmetne nekretnine definirana je u Tablici 1. i ista ne može biti manja od procijenjene vrijednosti.

 

Tablica 1.

 

 

 

LOT

DIO OBJEKTA

POVRŠINA

(m2)

JEDINIČNA CIJENA MJESEČNOG ZAKUPA

(KM/m2)

PROCIJENJENA VRIJEDNOST MJESEČNOG ZAKUPA

(KM)

1.

I sjeverozapadni dio tvorničke hale

1.765

0,34*

600,00

2.

II jugoistočni dio tvorničke hale

2.290

0,35*

800,00

3.

III sjeveroistočni dio tvorničke hale

810

0,31*

250,00

4.

IV pomoćne prostorije uz tvorničku halu

1.317

0, 61*

800,00

 

V.

Prava i obveze zakupodavatelja i zakupoprimatelja uredit će se ugovorom. Nacrt ugovora je sastavni dio ovog Javnog poziva (Prilog III.) i može se preuzeti na službenoj stranici ŠGD „Hercegbosanskih šuma" d.o.o. (www. hbsume.ba).

VI.

Ponuditelji mogu dobiti sve informacije u vezi objavljenog poziva u roku za podnošenje ponuda u zgradi Direkcije Društva Splitska bb Kupres ili na broj telefona 063-720-299.

VII.

Zakupoprimatelj je dužan plaćati sve troškove proistekle korištenjem prostora.

Zakupoprimatelj uzima u zakup prostor u viđenom stanju.

VIII.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za kvalifikaciju predviđene člankom IX. ovog Javnog poziva.

IX.

Ponuda za pravne osobe treba sadržavati:

1. Uredno popunjen Obrazac za ponudu (Prilog I) i Obrazac za cijenu ponude (Prilog II) koji se nalaze uz ovaj Javni poziv i koju ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ( www.hbsume.ba ).

2. izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).

3. izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).

4. potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, a koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .

5. potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza, a koja nije starija od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .

6. za ponuditelje iz BIH: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktualni Izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru, a čime dokazuju da su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet zakupa navedene u točki II. Javnog poziva, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika)

7. za ponuditelje čije je sjedište izvan BIH: odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz člana 46. ZJN, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuditelja /zemlje u kojoj je ponuditelj registriran, a čime dokazuju da su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet zakupa navedene u točki II. Javnog poziva, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).

Ponuda za fizičke osobe treba sadržavati:

1. Uredno popunjen Obrazac za ponudu (Prilog I) i Obrazac za cijenu ponude (Prilog II) koji se nalaze uz ovaj Javni poziv i koju ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ( www.hbsume.ba ).

2. izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).

3. potvrdu nadležne porezne uprave da izmiruje doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i uposlene (ukoliko ima uposlenih u radnom odnosu), koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika) .

4. potvrdu nadležne porezne uprave da izmiruje sve porezne obveze kao fizička osoba registrirana za samostalnu djelatnost koja nije starija od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika).

5. Potvrdu nadležnog općinskog tijela da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana koji nije stariji od 3 mjeseca od dana raspisivanja javnog poziva (original ili ovjerena preslika), a čime dokazuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti koja

X.

U slučaju da dva ili više ponuditelja kao najpovoljniji ponude isti iznos zakupnine za određeni LOT, zakupodavatelj će ih pozvati da u roku od tri dana od dana poziva dostave svoje konačne ponude.

Rok za podnošenje ponuda je do 07. 11. 2022 do 13:00 sati.

Valjanost ponude je šezdeset (60) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Ponuda koja ne sadrži sve navedeno iz članka IX. smatra se nevažećom (nepotpunom) te se odbacuje.

XI.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete iz javnog poziva i sadrži najveći iznos mjesečne zakupnine za pojedini LOT.

Zakupnina će se plaćati najkasnije do 10.tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

XII.

Poslovna zgrada se može pogledati svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 h uz prethodnu najavu.

Kontakt osoba: Stjepan Krezo, mob: 063-720-299.

Sastavni prilog ovoga Javnog poziva je fotodokumentacija dijelova poslovne zgrade u privredi koja se daje u zakup (Prilog IV.).

XIII.

Ponude za sudjelovanje u Javnom pozivu dostavljaju se osobno na protokol u sjedištu Društva u Kupresu ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim kovertama na adresu: ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Splitska bb,80320 Kupres s naznakom "Javni poziv za davanje u zakup poslovne zgrade u privredi u vlasništvu ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres za LOT______" do datuma i vremena navedenog u pozivu ( navesti broj Javnog poziva) .

Ukoliko jedan ponuđač dostavlja ponudu za više lotova, svaku ponudu je potrebno posebno dostaviti u zatvorenoj koverti.

Rok za dostavu ponuda je do 07. 11. 2022 godine do 13:00 sati.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 07. 11. 2022 godine u 13:10 sati u sali za sastanke u Direkciji Društva u Kupresu ( prizemlje zgrade).

Na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje osobne iskaznice i valjane punomoći.

Prilikom otvaranja ponuda prisutnim ponuditeljima priopćava se: naziv ponuditelja, lokacija i namjena prostora na koji se odnosi ponuda, površina prostora koji se dodjeljuje u zakup, ponuđena cijena po m2 te ukupna ponuđena cijena.

Prilikom javnog otvaranja ponuda ponuđači imaju mogućnost da odustanu od date ponude, o čemu je ponuđač dužan dostaviti pismenu izjavu u roku od 2 dana od dana otvaranja ponuda, što se konstatira zapisnikom sa otvaranja ponuda.

Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik, čija se kopija dostavlja svim ponuditeljima u roku od tri radna dana od dana otvaranja ponuda.

Obavijest o dodjeli u zakup poslovnog prostora dostaviti će se svim sudionicima javnog poziva u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

XIV.

Prilozi:

Prilog 1- Obrazac za ponudu

Prilog 2- Obrazac za cijenu ponude

Prilog 3- Nacrt Ugovora

Prilog 4- Fotodokumentacija

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl. iur.