Prilozi:

 

 

Broj: 01/P – 3091 /2022

Datum: 01. 12. 2022. godine

 

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-1166/2022, od 28.studenog, 2022. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na putu:

 

O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 07.prosinca, 2022. godine (srijeda).

 1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti Jela/Smreka iz Šumarije Glamoč, G.J. Staretina Golija, odjel 61 a (trupci oštećeni gelerima), a prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu  kako slijedi:

 

Jela/Smreka

Količina cca m3

Početna cijena

KM/m3(bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

F

1,99

230,00

 

 

31.364,05

I. Klasa

79,56

175,00

II. Klasa

68,80

155,00

III. Klasa

46,81

135,00

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se kao cjelina na  stovarištu  odjela 61 a,  G.J. Staretina Golija na području  šumarije  Glamoč.      

Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom (za pravne osobe)

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 %  (3.136,41 KM)  početne vrijednosti drvnih sortimenata na transakcijski račun  ZIRAAT BANK BH D.D  broj računa: 186 201 0310 642 375.

Na uplatnici obvezno naznačiti:

 • Jamstvo za drvne sortimente Jela/Smreka na stovarištu  odjela 61 a,  J. Staretina Golija na području  šumarije  Glamoč. (Drvni sortimenti iz  Šumarije Glamoč, G.J. Staretina Golija, odjel 61)      
 • Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je: Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind.  – 063-343-255

 1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres (  www.hbsume.ba ).

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

 • dokaz o uplati jamstva 10 % (136,41 KM)
 • preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci) (za pravne osobe)
 • presliku osobne iskaznice ( za fizičke osobe)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2022. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

 • „Ponuda za licitaciju (Jela/Smreka) na stovarištu  odjela 61 a,  J. Staretina Golija na području  šumarije  Glamoč. (Drvni sortimenti iz  Šumarije Glamoč, G.J. Staretina Golija, odjel 61) u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 07.prosinca,  2022 godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 07.prosinca,  2022 godine do 12:10 sati , u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena  cijena.

 1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati dostavljeni Ugovora o kupoprodaji  ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.  Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

                                          

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind