Prilozi:

Broj: 01/P-3115/22.

Datum: 5.12.2022. god.

Na osnovu članka 8. Zakona o javnim nabavama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Naputka za pripremu tenderske dokumentacije (Sl. Glasnik BiH br. 90/14 i 20/16), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH br. 66/16), posebne odluke Uprave broj: 01/1-544/2022 od 13. lipnja 2022. godine, ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES u p u ć u j e:

P O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA

I. PREDMET NABAVE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama je nabava usluga sanitarne sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata na temelju potreba ugovornog tijela iskazanih u ovom Pozivu.

1.2 Procijenjena vrijednost nabave je 113.827,14 KM

1.3 Mjesto izvršenja usluga je šumarija Bosansko Grahovo.

1.4 Za obilazak lokacije kontaktirajte Upravitelja šumarije. Punu verziju projekta može naći u Šumariji u kojoj se nalaze odjeli iz natječaja.

1.5 Ponuditeljima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili postotno) koji će dati podugovaraču. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorno tijelo će biti pravovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorno tijelo će ponuditelja obavijestiti o svojoj odluci u roku od 5 (pet) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ukoliko ugovorno tijelo ne odobri potpisivanje ugovora sa podugovaračem dužno je dostaviti pisano obrazloženje nositelju ugovora. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane čl. 52. Zakona. Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.6 Rok važenja ponude je 60 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede rok važenja ponude, smatra se da je rok važenja ponude 60 dana.

1.7 Jamstvo za urednu provedbu ugovora, traži se.

U slučaju da je razdoblje važenja ponude kraće od roka navedenog u Pozivu, Ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

II. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Oznaka i naziv iz JRJN:77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva, 77211400-6 Usluge sječe drveća Usluge će se pružati u sljedećim odjelima:

Šumarija

G. J.

Odjel

Ukupno m3

Dvotjedna dinamika (m3)

KM/m3

Datum početka obračuna (radnih dana)

Rok završetka

(radni dani)

Krajnji rok završetka usluga

Procijenjena vrijednost LOT-a (KM)

Jamstvo na ponudu (KM)

Bosansko Grahovo

Uilica

41/2 a, 42/1 a i 58/3

2856,39

432

39,85

8 dana od potpisa ugovora

80

113.827,14

1.707,40

5.6.2023.

III. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Traži se kada je vrijednost nabave jednaka ili viša od 100.000,00 KM, jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora. Iznosi jamstva su navedeni u tablici iz prethodne točke.

IV. JAMSTVO ZA UREDNU PROVEDBU UGOVORA

Traži se i iznosi 10% od vrijednosti ugovora.

V. UGOVORNA KAZNA

Kašnjenje s dinamikom izvršavanja usluga iz ovog ugovora se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % vrijednosti ugovora.

Obračun dinamike započinje 13. (trinaesti) radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada se ugovor ispuni s obzirom na količinu, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu Ukupna vrijednost penala (10 % vrijednosti ugovora) u KM

Do Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

VI. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u postupku nabave usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavama imaju ponuditelji koji su registrirani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka.

Ugovorno tijelo, zadržava pravo odbiti ponudu ponuditelja koji ne zadovoljava minimalne uvjete iz čl. 44.-52. Zakona o javnim nabavama i koji ima dugovanja prema poduzeću, kao i u slučaju teškog profesionalnog propusta što se dokazuje:

· pravosnažnom sudskom odlukom,

· ispravom o naplaćenoj ugovornoj kazni,

· reklamacije korisnika, ako iste nisu otklonjene u ugovorenom roku,

· izjava o jednostranom raskidu ugovora zbog neispunjenja u skladu sa propisima o obligatornim odnosima

· dokaz o angažiranju na izvršenju ugovora osoba koje nisu označene u ponudi kao podugovaratelji, odnosno članovi grupe ponuditelja.

VII. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu

2. Obrazac za cijenu ponude

3. Potpisana i ovjerena Izjava Ponuditelja o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH br. 39/14"), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH,

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja o sukobu interesa iz članka 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH br. 39/14"), a ovjerena kod nadležnog tijela u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabave BiH.

5. Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti potpisan i pečatiran Nacrt ugovora

6. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za izvršenje usluga u šumarstvu (original ili ovjerena kopija) - Samo za ponuditelje koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije. Rješenje se prilaže prilikom potpisa ugovora (ponuditelji koji su registrirani izvan Hercegbosanske županije).

Dokumentaciju taksativno pobrojanu od točke 1 do točke 5 treba preuzeti najkasnije do 19‎.12.2022‎. godine, do 11:00 sati, a obrasci iz točke 1,2,3,4 i 5 mogu se preuzeti na službenoj web stranici poduzeća www.hbsume.ba.

VIII. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom Ponuditelja dostaviti, isključivo na protokol ugovornog tijela - adresa: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES Splitska b.b. Kupres

PONUDA ZA NABAVU USLUGA SJEČE, IZRADE IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA

Lot () (ukoliko ima podjela na lotove)

Broj nabave:

„NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti slijedeće:

Naziv i adresa ponuditelja / skupine ponuditelja

Rok za dostavljanje ponuda je 19‎.12.2022‎‎. godine, do 11:00 h.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 19‎.12.2022‎‎. godine do 11:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 19‎.12.2022‎‎. godine u 11:10 sati u prostorijama ugovornog tijela ulica Splitska b.b. Kupres.

Ugovorno tijelo obavještava sve kandidate-ponuditelje da će sa ponuditeljima pregovarati o cijeni samo u slučajevima gdje za jedan LOT ima dvije ili više ponuda iste financijske vrijednosti i u slučaju gdje je jedna ili više ponuda čiji su iznosi neosnovano iznad procijenjene vrijednosti ŠGD-a.

Pregovaranje o cijeni obaviti će se nakon otvaranja ponuda i to na način da će se kao redoslijed pregovaranja uzeti u obzir vrijeme pristizanja ponuda.

IX. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ugovorno tijelo će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝ najniža cijena ˝.

X. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista će biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jamstvenikom). Svi listovi ponude trebaju biti numerirani. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Povjerenstvo će otvoriti ponudu, konstatirati je li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog tijelo, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda predložiti Upravi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuditelja radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati predmetna nabava kao i prava i obveze ugovornih strana. Ponuditelj kojemu bude dodijeljen ugovor obvezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. u roku od 5 dana od dana zaprimanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuditelj ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od trenutka predaje ponude.

XI. DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelj može u pismenoj formi od ugovornog tijela tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 19.12.2022‎. godine do 8:30 h ili dostavljanjem pisma na e-mail: dragan.lozancic@hbsume.ba, kontakt osoba: Dragan Lozančić, telefon: 063/192-094.

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve troškove ponuditelja nastale po ovom postupku o javnoj nabavi. Ugovorni tijelo, zadržava pravo da prekine - otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga - slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Josip Madunić