Prilozi:

 

Broj: 01/P – 3222 /2022

Datum: 15. 12. 2022. godine

 

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-1228/2022, od 14.prosinca, 2022. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na putu:

 

O G L A Š A V A 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 20.prosinca, 2022. godine (utorak).

 1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti Jela/Smreka i bukva iz Šumarije Drvar, G.J. Klekovača Drvar, odjel 61  podijeljeni prema LOT-ovima  kako slijedi :

LOT 1.

Jela/ Smreka (Klasa)

Količina cca (m3 )

Početna cijena licitacije KM/ m3

Ukupno KM(bez PDV-a)

F

3,00

230,00 KM/m3

  100.401,00

I

150,00

187,00 KM/m3

II

250,00

165,00 KM/m3

III

200,00

143,00 KM/m3

Rudno drvo

20,00

88,00 KM/m3

 

LOT 2.

Jela/ Smreka (Klasa)

Količina cca (m3 )

Početna cijena licitacije KM/ m3

Ukupno KM(bez PDV-a)

Celuloza

150,00

72,00 KM/m3

10.800,00

  

LOT 3.

Bukva (Klasa)

Količina cca (m3)

Početna cijena licitacije KM/m3

Ukupno KM(bez PDV-a)

I

20,00

160,00 KM/m3

13.090,00

II

30,00

138,00 KM/m3

III

50,00

115,00 KM/m3

 

LOT 4.

Bukva (Klasa)

Količina cca (m3)

Početna cijena licitacije KM/m3

Ukupno KM(bez PDV-a)

Bukov Ogrjev

150,00

75,00 KM/m3

11.250,00

 

Trupci se izvlače žičarom na pomoćni lager šumski put i sortiraju se po klasama. Isporuka drvnih sortimenata će se vršiti sukcesivno po sortimentnom napadu. Ukupna predviđena količina drvnih sortimenata  izvući će se na pomoćni lager (šumski put) do 01.05.2023 godine. Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se po navedenim LOT-ovima  na  pomoćnom lageru (šumski put)   Šumarije Drvar, G.J. Klekovača Drvar, odjel 61. Ponuditelji mogu licitirati odnosno dostaviti svoju ponudu za jedan ili više LOT-ova.  

Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su registrirani za preradu ili promet drvetom.
 • da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele obaveze po ugovoru,
 • da mogu avansno platiti kupljene sortimente i
 • da uplate jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata  na transakcijski račun  ZIRAAT BANK BH D.D  broj računa: 186 201 0310 642 375 po lotovima kako slijedi:

            LOT 1. - 10. 040,10 KM

            LOT 2.- 1.080,00 KM

            LOT 3.- 1.309,00 KM

            LOT 4.- 1.125,00 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti: „Jamstvo za ozbiljnost ponude za drvne sortimente Jela/Smreka i bukva LOT______  na  pomoćnom lageru (šumski put)   Šumarije Drvar, G.J. Klekovača Drvar, odjel 61. „         

Nakon potpisa Ugovora za navedene LOT-ove, jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se onim ponuditeljima koji nisu izabrani. 

Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je: Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind.  – 063-343-255

 1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres (www.hbsume.ba).

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

 • dokaz o uplati jamstva 10 % (LOT 1. - 10. 040,10 KM, LOT 2.- 1.080,00 KM, LOT 3.- 1.309,00, LOT 4.-1.125,00 KM)
 • preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2022. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

 • „Ponuda za licitaciju (Jela/Smreka i bukva) za LOT_____ na  pomoćnom lageru (šumski put)   Šumarije Drvar, G.J. Klekovača Drvar, odjel 61 „ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana prosinca,  2022 godine do 12:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 20.prosinca,  2022 godine do 12:10 sati , u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena  cijena.

 1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati dostavljeni Ugovora o kupoprodaji  ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva za ozbiljnost ponude a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju. Kupac se obvezuje preuzeti kupljene sortimente najkasnije do 15.05.2023 godine.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje licitacije.                                              

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind