Prilozi:

Broj: 01/1-3299/22

Kupres, 23.12.2022. godine

JAVNI POZIV ZA POSLOVNU SURADNJU U 2023. GODINI

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2023. godini broj: 01/1-1272/22. od 20. prosinca 2022. godine, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2023. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

Uz popunjeni zahtjev potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća
  2. Aktualni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca)
  3. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (PDV Broj)
  4. Uvjerenje o poreznoj registraciji od nadležne porezne uprave (ID broj)
  5. Rješenje nadležnog ministarstva o davanju suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta
  6. Rješenje nadležnog ministarstva o instaliranom proizvodom kapacitetu
  7. Uvjerenje od nadležne Porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama (ne starije od tri mjeseca)
  8. Uvjerenje Uprave za neizravno oporezivanje o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza (ne starije od tri mjeseca)
  9. Potvrda nadležne Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2022. godini
  10. Potvrdu banke o transakcijskom računu banke s naznakom da se radi o glavnom računu

Tražene dokumente od 1. - 10. potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Zahtjev i dokumenti trebaju biti dostavljeni najkasnije do 31.1.2023. godine, putem pošte na adresu ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani treba biti navedeno:

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES

Kupres, Splitska b.b.

ZAHTJEV ZA POSLOVNU SURADNJU U 2023. GODINI

Broj Javnog poziva: 01/1-3299/22

NE OTVARAJ"

Napomena: Obrazac Zahtjeva za poslovnu suradnju čini sastavni dio ovog poziva i može se preuzeti ovdje.

 

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl.iur