Prilozi:

Broj: 01/1-419/23

Datum: 23. veljače 2023. godine

Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH", broj: 26/16, 89/18, 23/20 i 49/21), članka 20. stavak 4. Zakona o radu („Narodne novine HBŽ", broj: 10/22) članka 5. Pravilnika o radu ŠGD „Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 01/1-129/23 od 17. veljače 2023. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

I

1. Master/Bachelor (šumarski smjer) - 2 (dva) pripravnika u trajanju od 12 mjeseci

2. Master/Bachelor (ekonomski smjer) - 1 (jedan) pripravnik u trajanju od 12 mjeseci

3. Master/Bachelor (ekologija) - 1 (jedan) pripravnik u trajanju od 12 mjeseci

4. Specijalizirani kvalificirani radnik/IV (šumarski tehničar) - 7 (sedam) pripravnika u trajanju

od 6 mjeseci

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o obavljanju vježbeničkog staža za radno mjesto iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak

III

Posebni uvjeti:

 • kvalifikacija/završeno obrazovanje koje se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkog staža
 • da kandidat nema radnoga iskustva u struci

Kandidati će po prijemu biti raspoređeni u organizacijske jedinice.

IV

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ;
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • Potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 mjeseca;
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci (vlastoručno ovjerenu izjavu).

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana ovjere do dana prijavljivanja na Natječaj.

V

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VI

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

VII

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

VIII

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano visoko obrazovanje, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

IX

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

X

Natječaj za prijem vježbenika na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list" i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XI

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto - (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)" - Ne otvarati".

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.