Prilozi:

Broj: 01/P-1927/23.

Datum: 21.8.2023. godine

Na temelju Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj: 01/1-670/2023. od 18. kolovoza 2023. godine i 01/1-670-2/2023 od 18. kolovoza 2023. godine, Povjerenstvo za licitaciju/javno nadmetanje - pretprodaju drvnih sortimenata:

 

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

1. Datum licitacije

Licitacija će se održati 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije je prodaja svog drveta iz jednog odjela prije izvođenja usluga sječe. Kupac preuzima sve sortimente po sortimentnom napadu na šumskom stovarištu. Kupac vlastitim sredstvima ili angažiranjem registriranih izvođača izvršava sječu, izradu i izvlačenje drvnih sortimenata. Krojenje, klasiranje i primanje drvnih sortimenata kod panja, te otpremu vrši prodavatelj. Prodavatelj vrši nadzor nad poslovima sječe, izrade i izvlačenja šumskih drvnih sortimenata. drvni sortimenti - na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT 1

Šumarija Livno, G. J. Kamešnica , Odjel 30

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

OGRJEV

937,66

44,00

Dvotjedna dinamika (m³)

480m³

Potreban broj radnih dana

54 dana

Cijena izvođenja usluga

35,52 KM/m³

Obavezuje se izvući za Prodavatelja (J/S i Bukva tehnika)

1.212,78 m³

Krajnji rok završetka usluga:

13.12.2023. godine

LOT 2

Šumarija Livno, G. J. Kamešnica , Odjel 39A

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

OGRJEV

649,91

44,00

Dvotjedna dinamika (m³)

480m³

Potreban broj radnih dana

35 dana

Cijena izvođenja usluga

36,75 KM/m³

Obavezuje se izvući za Prodavatelja (J/S i Bukva tehnika)

737,08 m³

Krajnji rok završetka usluga:

17.11.2023. godine

Napomena: Cijena se nudi po sortimentnom napadu i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki ponuđeni sortiment. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Ponude koje budu sadržavale nižu cijenu od početne, neće biti razmatrane.

· Šumarije Livno 034/ 202-233; kontakt osoba-upravitelj Ivica Marijan, dipl. ing. drv. ind.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete :

1) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2) da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3) da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

4) da uplate jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3% projektne vrijednosti ponuđenih roba. Ukoliko prvorangirani ponuditelj (kupac) iz bilo kojeg razloga odbije zaključiti ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata gubi pravo na povrat ovoga jamstva. Po potpisu ugovora jamstvo za ozbiljnost ponude se vraća kupcu a isti je dužan uplatiti jamstvo za dobro izvršenje ugovor.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta :

Zaključen ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata (ugovor za ogrjev) za 2023. godinu sa ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

Prodaja drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja održat će se 28. kolovoza 2023. godine u 11:10 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

- Licitirati se može isključivo ako je uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres".

4. Jamstvo na ponudu

Kupac je dužan uplatiti jamstvo na ponudu u iznosu 3 % početne vrijednosti robe za koju daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D 186 201 0310 642 375kako slijedi:

LOT

JAMSTVO NA PONUDU

1.

1.237,71 KM

2.

857,88 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti svrhu za koju je uplaćeno jamstvo. Jamstvo na ponudu će se realizirati onim kupcima koji odbiju potpisati ponuđeni ugovor u skladu sa pravilima licitacije/javnog nadmetanja koja su definirana točkom 4. ovog Oglasa.

5. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz oglas.

Oglas kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društva www.hbsume.ba, do 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

· dokaz o uplati jamstva 3% od vrijednosti robe za koji daju ponudu

6. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci koji ispunjavaju opće uvjete mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju/javno nadmetanje" u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati.

7. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja. Otvaranje će se održati 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak) u 11:10 sati u dvorani za sastanke u prizemlju upravne zgrade Društva.

8. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

9. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih usluga. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači usluga u šumarstvu. Za usluge na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača navedenih usluga koji ima navedeno rješenje. Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata. Sve obveze po kupoprodajnim ugovorima zaključenim na osnovu ove licitacije moraju biti izmirene 5 dana od završetka usluga sječe izrade i izvoza drvnih sortimenata.

10. Jamstvo za urednu provedbu ugovora

Traži se i iznosi 10% početne vrijednosti drvnih sortimenata. Jamstvo za urednu provedbu ugovora je jamstvo za slučaj da ponuditelj kojemu je dodijeljen ugovor ne ispunjava svoje obveze iz ugovora ili ih neuredno ispunjava.

LOT

Jamstvo za urednu provedbu ugovora

1.

4.125,70 KM

2.

2.859,60 KM

Izabrani kupac je dužan dostaviti jamstvo za urednu provedbu ugovora u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora, u suprotnom se zaključeni ugovor smatra apsolutno ništavim.

 

11. Ugovorna kazna

Kašnjenje sa predefiniranom dinamikom izvršavanja usluga iz ovog Oglasa se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % početne vrijednosti drvnih sortimenataunutar LOT-a.

Obračun dinamike započinje 13. (trinaesti) radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada se ugovor ispuni s obzirom na količinu, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps=Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu=Ukupna vrijednost penala (10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata) u KM

Do=Ostvarena dinamika za period obračuna u m 3

Dr=Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m 3

Du=Ugovorena 12-dnevna dinamika u m 3

Ugovor se raskida u slučaju kada se kupcu obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

12. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić